Ekologický právní servis: K utajování faktur není důvod

Na začátek si dovolím shrnout Váš dotaz.

I.

Na základě častých požadavků občanů na zveřejnění daňových dokladů (dále jen faktur) se zastupitelstvo města Kroměříž rozhodlo projednat návrh na schválení zveřejňování faktur. Zastupitelstvo se obrátilo na JUDr. Františka Dočekala, PhD., tajemníka Městského úřadu Kroměříž s tím, aby se k věci vyjádřil. Ve vyjádření zastupitelstvu JUDr. Dočekal prostřednictvím svého právníka nedoporučuje zveřejňování faktur pro právní i faktickou komplikovanost (zprávu vypracovala Mgr. Veronika Škrabalová, vedoucí kontrolního a správního oddělení na kroměřížském živnostenském úřadě, odvolává se na shodné stanovisko kroměřížského advokáta JUDr. Stanislava Kaliňáka, pozn. red). Argumentuje důvěrnými údaji, jejichž zveřejnění by bylo porušením smluvního ujednání dle §271 Obchodního zákoníku, dále ve vztahu k fyzickým osobám osobními údaji, dle §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kromě toho konstatují neexistenci obecně závazného právního předpisu, který by ukládal zveřejňování faktur městu, nebo by jej k této možnosti opravňoval. Dále mají za to, že zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ukládá městu povinnost poskytnout informace pouze na základě žádosti žadatele a nikoliv bez vnějšího podnětu. V závěru analýzy zmiňují připravovanou novou úpravu, která zavádí povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 000Kč a smlouvy o dispozicích s nemovitostmi.

II.

Právní analýza

V následující právní analýze se vyjádříme k jednotlivým argumentům pana Dočekala.

A) Právní argument ohledně porušení smluvního ujednání poskytnutím důvěrného údaje, který si za takový smluvní strany označí, neobstojí. Úprava dle §271 Obchodního zákoníku stanoví:

Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, je prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy, či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen k náhradě škody, obdobně podle ustanovení § 373 a násl.

Domníváme se, že i kdyby si strany takovouto úpravu ve smlouvě stanovily (muselo by to ve smlouvě být výslovně), obec by přesto musela min. výši poskytnutých veřejných prostředků sdělit, pokud by např. někdo podal žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to vzhledem k § 8b tohoto zákona:

Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje 4b) o osobě, které poskytl veřejné prostředky.Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Pokud může a musí poskytnout tento údaj na vyžádání, musí být možné uvést to rovnou i na webu a takový údaj tudíž nemůže být důvěrným. Takové ustanovení by zřejmě bylo neplatné pro rozpor s § 39 OZ – rozpor se zákonem.

B) V souvislosti s osobními údaji stanoví zákon č. 106/1999 Sb. ve svém §8a, že takové údaje mohou být poskytnuty pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ten stanoví, že osobní údaje mohou být poskytnuty pouze se souhlasem subjektu údajů, pouze v zákonem stanovených výjimkách (§5 odst. 2 písm. a-g) se souhlasu nevyžaduje. V praxi však toto omezení nepředstavuje významnou překážku pro zveřejnění faktur nebo smluv – osobní údaje možno účinně odstranit např. jejich začerněním (§ 12).

.

C) S uvedenou skutečností, že pro zveřejňování faktur nenalezneme v českém právním řádu zákonnou povinnost, souhlasíme. Pouze §147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zavazuje veřejné zadavatele k uveřejňování výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Dané ustanovení se pak nevztahuje na veřejné zakázky obecně, pouze na ty, které dle zákona nejsou malého rozsahu. Je však třeba uvést, že stanoví pouze povinnost zveřejnit uhrazenou cenu, nikoli kopii celé faktury. Samotnému zveřejňování faktur žádné ustanovení zákona však nebrání – opět platí, že co lze poskytnout na žádost, lze uvést na webu z vlastní iniciativy obce.

D) V připravované novele týkající se zveřejňování smluv na internetu, která je součástí projektu Rekonstrukce státu, na kterém EPS taky participuje, se skutečně počítá se zveřejňováním smluv nad 50 000Kč a smluv o dispozicích s nemovitostmi. Zveřejněním smlouvy dojde i k zveřejnění finanční částky v smlouvě. Dle mého názoru nemá tato skutečnost vliv na možnost zveřejňování faktur, naopak je to dobrý argument pro jeho zavedení vzhledem k tomu, že nová úprava směruje k zvýšení transparentnosti.

III.

Co z toho tedy vyplývá?

Z uvedeného vyplývá, že neexistují důvody, pro které by bylo zveřejňování faktur v rozporu se zákonem. Omezení ohledně důvěrných údajů by bylo případné ve smlouvě neplatné, osobní údaje nejsou při zveřejňování faktur překážkou, protože je možno účinně odstranit – v praxi se užívá jejich začernění. Skutečnost, že zákon výslovně městu povinnost zveřejňovat faktury neukládá, není v daném případu relevantní, město může svým občanům poskytovat informace i nad rámec zákona – v praxi se tak skutečně děje. Např. Vámi zmíněný Cheb, Hodonín, Liberec tak činí. Vzhledem k tomu, že i připravovaná právní úprava směřuje k transparentní činnosti obcí, možno snahu o zavedení povinnosti zveřejňovat faktury jen uvítat.

Za Ekologický právní servis Mgr. Eva Pavlorková, Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Lukáš Prnka

Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

26. 07. 2013 13:58 | petr

O panu Dočekalovi je nějak poslední dobou dost všude slyšet. Je to prý nejlépe placený vysloužilý policajt a důchodce na městě. Proč si ho tam vydržují ( jen někteří) a on se jako důchodce zuby-nehty drží, toď otázka!!? Už jen ta jeho bývalá funkce za bolševika" je záhadou! Že by pořád využíval školení ve VUML, jak to kdysi chodilo? Nebo tu pořad obstrlizuje jen proto aby jako bejvalej policajt měl přehled, co se kde šustne, nebo, že by jen kvůli přidělování prestižních SPZ na auta místním kmotrům!!? Otázek je dost a dost! Myslím, že by možná bylo nasnaze aby prošel bezpečnostní prověrkou a byly vyvráceny všechny nedobré otázky okolo jeho osoby! Myslím, že je v současnosti docela dost schopných mladých lidí se vzděláním ale hlavně čistotou myšlení a nezatížených obludnou minulostí, kteří by mohli na městě na jeho místě pracovat! Také myslím, že jeho odchodem by odešli i ti, co tu vůůbec nemají co pohledávat.
28. 06. 2013 07:38 | Karel Toman, ml.

O tom se tu už psalo a myslím že víckrát. Pro občany nic a pro město jen sleva u stávajícího dodavatele, nikoliv e-aukce. Když se ptáte na radnici, hledají se důvody, nikoliv způsoby.
28. 06. 2013 06:58 | Karel

Take by byl zajimavy clanek na tema: Co dela Kromeriz a jeho vedeni pro obcany mesta se zamerenim na setreni cen energii, tak jako to dnes delaji v ostatnich chytrych a modernich mestech ?
Info napr tady: http://www.novinky.cz/finance/...

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...