Dobře utajené kulturní rošády

Před sepsáním tohoto článku jsme se oba shodli, že s Danielou Hebnarovou v čele Domu kultury nemáme žádný problém. Nevadila nám jako ředitelka a nevadí nám ani teď. Naopak očekáváme od ní pevné a jasné směřování této instituce. Ale máme problém s tím, že podle našeho soudu Daniela Hebnarová ředitelkou DK není. A zde uvádíme proč.

Zřizovací listina DK ve znění platném od 15. 10. uvádí v článku F toto:

1. Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Radě města Kroměříže. 
… 
3. Ředitel ustanoví svého zástupce, který jej po dobu nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti.“

Dne 18. 11. 2010 Rada města Kroměříže pod vedením starostky Daniely Hebnarové přijala toto usnesení č.10:

„Rada města Kroměříže po projednání bere na vědomí oznámení paní Mgr. Daniely Hebnarové, ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž, v němž se vzdává funkce ředitelky k 11. prosinci 2010 v souvislosti s jejím zvolením do funkce starostky města Kroměříže odvolává paní Mgr. Danielu Hebnarovou z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž k 11. prosinci 2010 vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele (ředitelky) Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž.“

11. prosince 2010 tedy přestala být Daniela Hebnarová ředitelkou DK. Byla řádně odvolána. A nyní je nám opět představována jako ředitelka DK a sama sebe tak také vidí (viz rozhovor v Týdeníku Kroměřížska z 25. 11. 2014). Takže kdy byla ředitelkou jmenována?

Usnesení Rady města Kroměříž, které by (opět) jmenovalo Danielu Hebnarovou ředitelkou této organizace jsme nenašli. Nalezli jsme pouze usnesení o změně usnesení, které přijala Rada města Kroměříže pod vedením Daniely Hebnarové dne 23. 10. 2014. Zní takto:

„Rada města Kroměříže po projednání mění usnesení č.10– 10 z 1. schůze Rady města Kroměříže konané 18. listopadu 2010 takto: vypouští se:

Rada města Kroměříže po projednání bere na vědomí oznámení paní Mgr. Daniely Hebnarové, ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž, v němž se vzdává funkce ředitelky k 11. prosinci 2010 v souvislosti s jejím zvolením do funkce starostky města Kroměříže odvolává  paní Mgr. Danielu Hebnarovou z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž k 11. prosinci 2010

a nahrazuje se textem:

Rada města Kroměříže po projednání bere na vědomí oznámení paní Mgr.Daniely Hebnarové, ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž, ze dne 16. 11. 2010, v němž žádá o uvolnění z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž, v souvislosti s jejím zvolením do funkce starostky města Kroměříže“.

Zbývající text zůstává beze změny. schvaluje v souladu se zákonem č.262/2006Sb., zákoník práce (ZP), s nařízením vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a právě, ve znění pozdějších předpisů, platové zařazení Mgr.Daniely Hebnarové, ředitelky Domu kultury v Kroměříži, podle předložené zprávy.“

Podle našeho názoru NENÍ Daniela Hebnarová ředitelkou Domu kultury v Kroměříži, protože byla právoplatně odvolána a nebyla nikdy znovu jmenována. Právní účinky druhého citovaného usnesení neznicotňují právní účinky prvého usnesení, pouze mění předchozí usnesení a v rozporu s právní skutečností dále uvádí toto druhé usnesení, že Daniela Hebnarová je ředitelkou DK.

Řečeno příměrem: Když parlament novelizuje zákon, neznamená to, že účinky vyvolané předchozím zněním zákona zanikají. Zaniká pouze účinnost toho znění zákona, které bylo novelizováno. Účinky, které vyvolalo předchozí znění trvají. Retroaktivita je u nás zakázána.

Od orgánů města očekáváme mj., že činí-li právní akty, jsou si vědomi jejich právních účinků. Pokud máme pravdu, vzniká v souvislosti s Domem kultury právní nejistota, protože kdokoliv může u soudu úspěšně zpochybnit všechny právní kroky, které učinila Daniela Hebnarová vystupující jako ředitelka DK. (odkdy ?!) Může vést k úvaze o nakládání s mzdovými prostředky DK, pokud tyto jsou či mají být vypláceny (odkdy ?!) osobě, o jejímž zařazení může existovat pochybnost.

Dále je na pováženou mlčení, s jakým tento akt přechází všechny osoby a instituce, kterých se týká, ať už se jedná o tajemníka města, odbor kultury, členy současné i bývalé rady. A otazník vrhá i na právní vědomí potenciální ředitelky DK.

Domníváme se, že starosta města by měl využít paragraf 105 zákona o obcích a s okamžitou platností pozastavit výkon usnesení rady z 23. 10. 2014 a předložit věc k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce. Toto usnesení by mělo mít po našem soudu formu interní komunikace směrem k Radě města, Odboru kultury, DK a veřejnosti (úřední deska). Měl by učinit bezodkladně kroky, které by zabránili vzniku právní nejistoty do doby, než zastupitelstvo a rada záležitost řádně projednají.

Upozorňujeme, že pro právní jistotu je důležité také ujistit veřejnost, že paní Danuše Náplavová, která byla tzv. pověřena Radou města 7. 5. 2014 vedením a řízením DK, také byla některým předchozím ředitelem DK v souladu se zřizovací listinou DK ustanovena zástupkyní ředitele a kdy se tak stalo.

A konečně dvakrát proč.

Proč minulá Rada města přijala takto podivné usnesení?

Proč nové vedení k tomuto usnesení mlčí?


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

29. 01. 2015 09:31 | David Dvořáček
Řekne-li se A, je třeba říci i B: 6.1.2015 jsem tu psal o způsobu odpovědi na žádost o informace a dal jsem zvolený způsob do vztahu se slovem ostuda. Neměl jsem však tehdy pravdu, tedy ostuda to je, ale moje, pan tajemník postupoval stran vyřízení žádosti podle práva. Panu tajemníkovi tedy patří moje omluva.
Na podstatě sporu o ředitelství Daniely Hebnarové však tato věc vliv nemá.
20. 01. 2015 10:43 | Karel
Uvidíme jestli nový vítr do radnice a městských organizací vnese nový starosta a pan poslanec ! Nebo také hledají kde by se sami zapouzdřili ?! Ono chvilku trvá než se vyvětrá starý zatuchlý vzduch....
17. 01. 2015 16:26 | zděnek
Posty vedoucích (ředitelů) kulturních institucí jsou v KM již tradičně tzv. na dožití. Vemte si třeba knihovnu, muzeum a j., tam všude se jakoby zapouzdřili. Byli tam v jednom období politicky dosazeni a sedí a sedí a sedí a sedí .... Nic mimořádného nedokázali, ale ani nic až tak nepokazili. Prostě "nezlobí". Já si myslím, že by v pozicích vedoucích (ředitelů) přece jen měla po určité době nastat střídačka. Možná by to pak se stavem místní kultury vypadalo mnohem lépe. Příklad bohužel odejitého ředitele DK je toho důkazem.
17. 01. 2015 15:37 | Andreas
Pro posouzení celé záležitosti považuji za rozhodující první větu uvedenou v článku (pokud se zakládá na pravdě): „Rada města Kroměříže po projednání bere na vědomí oznámení paní Mgr. Daniely Hebnarové, ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž, v němž se vzdává funkce ředitelky k 11. prosinci 2010 v souvislosti s jejím zvolením do funkce starostky města Kroměříže odvolává paní Mgr. Danielu Hebnarovou z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž k 11. prosinci 2010 vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele (ředitelky) Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž.“ Další diskuse je zbytečná a celou záležitost by měl řešit soud jako pracovně právní spor.
14. 01. 2015 22:56 | Petr Pálka
Aby nedošlo k nedorozumění - tedy tajemníkem ve smyslu sekretářem:)
14. 01. 2015 22:44 | Petr Pálka
Nemyslím, že by Vojtěch Navrátil byl pouhou loutkou. Myslím si, že bude spíše tajemníkem:)
14. 01. 2015 22:37 | Alois
Tak kdo to bude?
Ale jedno vím již dnes, člověk, který nemá dost odvahy a trpělivosti k objevování a zavrhuje věci nesnadné, jež jdou do větší hloubky a především člověk, který odmítá věci paradoxní, se stává bytostí stagnující, bránící se přirozenému vývoji, bytostí statickou, degenerující, která se krční někde v koutě tmavé místnosti místo toho, aby se rozeběhla. Ale co rozeběhla, rozlétla se po obloze a hltala plnými doušky z číše nepoznaného. Abychom se společně odlepili od země, vzhůru k obloze, nesmíme se bát. Je třeba obětí a my musíme být připraveni je podstoupit, sich in seine ........Jeden z nás musí povstat a vzít na sebe plnou odpovědnost, rozhodnout co je správné a co správné není. Kladu-li si otázku "jsem hoden takového úkolu?" pak si zároveň na ni musím odpovědět "Ja ich bin...."
14. 01. 2015 09:18 | Béďa
Nejde o blaho ostatnich a uz vubec nejde o to, co je napln prace (pozice). V prve rade jde o to, aby tam byl dosazen "někdo", kdo bude dělat přesně to, co se mu řekne z jiných míst-čti loutka....Když se přihlásí někdo opravdu věci nebo problematiky znalý včetně zkušeností z praxe, tak se udělá vše pro to, aby nebyl vybrán, páč by ohrozil nebo mohl ohrozit spoustu věcí, lidí, projektů, peněz nebo nadřízených....Ale toto je prostě v KM normální....
13. 01. 2015 19:28 | xyz
Jo taky je dobrá ta politická trafika pro člena KDU Navrátila. Jeho nově zřízená pozice asistenta místostarosty Motyčky je zajímavý způsob "pomoci" dlouhodobě nezaměstnanému vzdělanci. Nevím jak člověk, který se neumí postarat sám o sebe se bude starat o blaho ostatních.
13. 01. 2015 15:04 | Jarmila
Když jsem si přečetla zadání výběrového řízení, tak mně nenapadá jiné jméno jak paní Pšejová alias Pošvancová. Tak to je tragédie. Zdravotní sestra potažmo knihovnice má řídit městské investice a majetek. Tak to je skok do tmy.
10. 01. 2015 22:26 | Alois
"A toho času také jaro konečně převzalo vládu nad obcí podle nezvratitelných zákonů, které stanoví, že každá i ta sebedelší zima musí jednou skončit a že po každém prosinci přichází máj." Všeho dočasu.
10. 01. 2015 18:53 | František
Někteří lidé ale na radnici zůstávají a budují si nedotknutelnost.
Třeba pan tajemník. To, že se dělají vtipy o policajtech mně již nepřekvapuje.
Vypsané výběrové řízení na pozici vedoucího úředníka odboru rozvoje města je toho důkazem. Vykonávaná agenda se vůbec neshoduje s požadavky pro vznik pracovního poměru. Pro koho se to asi chystá? Uchazeč musí mít VŠ vzdělání jakéhokoliv oboru. Může to být učitel, lékař, tělocvikář, fylozof, zemědělec, policista atd. Nemusí se vyznat ve stavební dokumentaci, v rozpočtech stavby, nemusí umět číst geometrické snímky a mapy. Ale co musí. Musí se orientovat v dotační politice. Chtěl jsem se přihlásit, dělám sice s dotacemi, ale nejsem syn policisty, nejsem ani soused tajemníka, nejsem ani politicky angažován a to je vše problém. Protože zde nejde o znalosti, ale o známosti.........
09. 01. 2015 22:03 | Petr Komínek
Davide, byl jsem ironický, ale asi ne dostatečně. Osobně mne tato situace se.e, ale jak vidíš, nestačí psát, argumentovat, vyzývat a oslovovat, někteří lidé budou hrát za každou cenu mrtvého brouka. Celé to považuji za trapné, připravené a pod úroveň lidí, kteří jsou v tom zainteresovaní, ale bohužel do té úrovně se všichni dostali sami dle vlastní vůle. Tedy se zeptám jinak, jak jiní lidé se nám objevili ve vedení radnice, než ti, kteří tam již byli, když dělají takové podivné kroky?
09. 01. 2015 01:19 | David Dvořáček
Petře, naprosto nesouhlasím s tím, že situace je ok. Není. Nejprve k včerejšímu emailu, který jsem obdržel: Obrátil jsem se na právní poradnu občanského sdružení Oživení. Tam jsem zaslal obě usnesení rady. Nic jiného než usnesení rady totiž právní situaci nekonstituovalo. Na právní situaci nemá vliv jakýkoliv podkladový materiál pro rozhodování, ale jen a jen rozhodnutí rady ve věci učiněné usnesením. Nu a jaký je právní názor právníka, který není nijak ani spjat ani se mnou ani s kýmkoliv jiným v Kroměříži ? Se svolením jeho autora a v rozsahu jeho svolení jej zde zveřejňuji:
"Vážený pane Dvořáčku, děkujeme za Váš dotaz. S Vaším názorem na právní posouzení v zásadě souhlasíme. Usnesení rady z roku 2010 mělo právotvorné (konstitutivní) účinky - paní Hebnarová přestala být ředitelkou domu kultury. Změnit tento stav bylo možné pouze novým usnesením, které by opět muselo mít konstitutivní účinky - usnesení o jmenování paní Hebnarové do funkce ředitelky. Postup, který zvolila Rada města Kroměříže tedy není v souladu s právem, resp. stav, který změnou usnesení měla rada v úmyslu (znovujmenování ředitelky do funkce) dle našeho názoru nenastal. Dále máte pravdu v tom, že platové ohodnocení, které paní ředitelka od 23.10.2014 (datum změny původního usnesení) v souvislosti s funkcí ředitelky domu kultury obdržela, nebylo po právu. Určit, zda jde o bezdůvodné obohacení a paní Hebnarová je povinna tyto prostředky vrátit, resp. rada města je povinna je po ní vymáhat, je poměrně složitá právní otázka, pro jejíž posouzení bychom potřebovali o situaci mít podrobnější informace.
Rada města by tedy měla schválit nové usnesení, ve kterém paní ředitelku jmenuje do funkce znovu. Opět nemáme dostatek informací o tom, zda by např. tento postup neodporoval nějakým vnitřním předpisům města Kroměříž, které by takové jmenování podmiňovalo provedením výběrového řízení na tuto funkci. Samotný zákon totiž radě města nic takového neukládá.
Náš názor ovšem není závazný a vychází pouze z informací, které jste nám zaslal. Upozorňujeme, že nejsme ani veřejná instituce, která by dávala závazná stanoviska, ani nemáme pravomoci právo závazně vykládat. Výše zmíněné tedy, prosím, berte pouze jako náš názor. Marek Zelenka, právník Oživení, o.s."
Konečně k samotnému elaborátu, kterým tu operuje radnice a který pochází z uvedeného útvaru ministerstva vnitra: Plně souhlasím s Radanem Šafaříkem s výhradou jím uváděného data 10.prosince 2010. Nemůže být sporu o tom, že Daniela Hebnarová se s daným usnesením seznámila, to jest, že se seznámila s faktem, že byla odvolána z funkce ředitelky. O tom svědčí její podpis pod zápisem z dané schůze rady města. Je to stejné jako byste na vlastní oči z jednoho metru vzdálenosti viděli, že vlak rozmašíroval Vám známého člověka, přivolali byste policii i pohřební službu, podepsali jste zápis o události jako svědek, ale o čtyři roky později budete tvrdit, že dokud neuvidíte úmrtní list, nemůžete prohlásit, že je ten člověk mrtvý. Jestliže se nové vedení města chce chovat s péčí dobrého hospodáře a chce vůči daňovým poplatníkům, současným i budoucím zaměstnancům domu kultury a obchodním partnerům této instituce vystupovat z pozice právní jistoty, nemůže učinit nic jiného než Danielu Hebnarovou buď znovu do funkce jmenovat (nikoli retroaktivně) nebo konstatovat nejlépe usnesením rady, že dům kultury je stále bez ředitele a jediným statutárním zástupcem oprávněným jednat v rozsahu zřizovací listiny a platných právních předpisů je paní Dušana Náplavová. Pak by bylo na čase vypsat výběrové řízení na obsazení pozice ředitele. Ostatně v obchodním rejstříku, jehož zápis je pro partnery domu kultury jednající v dobré víře jediným zdrojem, z nějž mohou čerpat jasně uvedeno, že Daniele Hebnarové funkce ředitelky (statutárního orgánu) zanikla 11.12.2010. Pokud současné vedení města reprezentované Jaroslavem Němcem, Pavlem Motyčkou, Radkem Vondráčkem a Markem Šindlerem trvá na svém, jistě bez prodlení zadá úkol, aby zápis v obchodním rejstříku byl dán do souladu s jimi schvalovaným stavem.
Konečně mám věřit tomu, že by se obdivovatelka Karla Kryla Daniela Hebnarová snížila k takovému ohýbání pravdy jakým by muselo být její trvání na tom, že se nikdy s usnesením, jež bylo za její účasti a jejím hlasem přijato neseznámila, když je pod ním její podpis ? Ovšem její měsíc a půl trvající veřejné mlčení k této věci je na osobu ohánějící se otevřeností nezáviděníhodný výkon.
Paní Danielo Hebnarová, co Vy na to ? Stvrdila jste svým podpisem pravost usnesení rady města z 18.11.2010 ? Nebo trváte paní Danielo Hebnarová na tom, že Daniele Hebnarové měla Daniela Hebnarová zaslat dopis s formulací „Oznamuji Vám, že Vás dne 18.11.2010 Rada Města Kroměříže svým usnesením č. 10-10 odvolává z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži, p.o. k 11.12.2010.“ ?
08. 01. 2015 20:44 | Radan Šafařík
To je hodně zajímavé stanovisko. Ministerstvo vnitra se pouští do výkladu pracovněprávního předpisu (který není v jeho gesci) a konstatuje, že odvolání paní ředitelky Hebnarové z 11. prosince 2010 je neplatné a nevykonané z důvodu, že nebylo v rozporu s §73a odst. 1 ZP paní ředitelce "doručeno písemné odvolání z funkce".
Podrobnosti způsobu doručení upravuje §334 ZP, který mj. říká, že "písemnosti týkající se ... odvolání z pracovního místa vedoucího... musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou". Podmínka písemného provedení odvolání a jeho doručení paní ředitelce byla naplněna, neboť k odvolání došlo schválením usnesení RM a jeho následným písemným zaznamenáním, přičemž písemné zaznamenání (zápis z RM) podepsala sama paní ředitelka (jako starostka), čímž mj. stvrdila, že jí bylo odvolání z funkce ředitelky doručeno do vlastních rukou (jinak by zápis z RM nemohla podepsat) a že jej bere na vědomí. Jedná se tedy o učebnicový příklad doručení odvolání z funkce do vlastních rukou. Stanovisko MV ve výkladu pracovněprávního předpisu bych proto bral s rezervou, jednak proto, že nemá jakoukoli právní závaznost a jednak proto, že soudy se od právních stanovisek MV často poměrně zásadně odchylují. A otázku platnosti odvolání paní ředitelky bych za zodpovězenou nepovažoval a naopak bych se ve světle stanoviska MV přikláněl k tomu, že na paní ředitelku je třeba nahlížet na řádně odvolanou (k 10. prosinci 2010) a dosud nejmenovanou. Rada by ale každopádně tento stav měla co nejdříve napravit a paní ředitelku skutečně jmenovat.
08. 01. 2015 18:10 | Petr Komínek
Davide a ostatní, kteří se zajímáte o právní čistotu "opětovného jmenování" paní Hebnarové ředitelkou Domu kultury, přikládám stanovisko, které obdržel tajemník města Kroměříže:
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, obdrželo Vaši žádost o stanovisko k provedené změně platného usnesení Rady města Kroměříže týkající se uvolnění Mgr. Daniely Hebnarové z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži pro výkon funkce starostky města a jejímu následnému návratu do funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži. Na základě Vašeho vyjádření a zaslaných podkladů sdělujeme k Vaší žádosti následující: Ze zápisu z jednání Rady města Kroměříže (dále jen „RM“) konaného dne 18. listopadu 2010 vyplývá, že RM přijala usnesení, dle kterého bere na vědomí oznámení paní Mgr. Daniely Hebnarové, ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž, v němž se vzdává funkce ředitelky k 11. prosinci 2010 v souvislosti s jejím zvolením do funkce starostky města Kroměříže, a odvolává paní Mgr. Danielu Hebnarovou z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž k 11. prosinci 2010. Pro toto usnesení hlasovalo 9 členů RM z celkového počtu 9 členů a usnesení bylo tedy přijato v souladu s § 101 odst. 2 zákona o obcích, dle kterého je k platnému usnesení nebo rozhodnutí rady obce třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
Ze zápisu z jednání RM konaného dne 23. listopadu 2014 pak vyplývá, že RM přijala usnesení, dle kterého mění své výše uvedené usnesení takto: vypouští se: „Rada města Kroměříže po projednání bere na vědomí oznámení paní Mgr. Daniely Hebnarové, ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž, v němž se vzdává funkce ředitelky k 11. prosinci 2010 v souvislosti s jejím zvolením do funkce starostky města Kroměříže, odvolává paní Mgr. Danielu Hebnarovou z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž k 11. prosinci 2010“ a nahrazuje se textem: „Rada města Kroměříže po projednání bere na vědomí oznámení paní Mgr. Daniely Hebnarové, ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž, ze dne 16. 11. 2010, v němž žádá o uvolnění z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž, v souvislosti s jejím zvolením do funkce starostky města Kroměříže“. Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů RM z celkového počtu 9 členů a usnesení bylo rovněž přijato v souladu s výše uvedeným § 101 odst. 2 zákona o obcích.
Zákon o obcích nebrání v tom, aby rada obce své dřívější usnesení změnila či zrušila. Nicméně je třeba uvést, že tato změna či zrušení bude mít faktický dopad pouze na usnesení, která ještě nebyla vykonána (např. zrušení usnesení o schválení nájemní smlouvy po jejím uzavření nevyvolá neplatnost takové smlouvy). V předmětném případě však původní usnesení dle zaslaných podkladů vykonáno nebylo a změnou usnesení se RM snažila pouze uvést znění usnesení do souladu s faktickým stavem. Jak totiž vyplývá z obsahu zaslané kopie dopisu Mgr. Daniely Hebnarové ze dne 16. listopadu 2010 adresované městu Kroměříž, jedná se v případě tohoto dopisu o žádost o uvolnění z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži v souvislosti se zvolením do funkce starostky města Kroměříže a nikoliv o vzdání se funkce ředitelky ve smyslu § 73 a § 73a zákoníku práce, jak je uvedeno v původním usnesení. V případě části usnesení o odvolání Mgr. Daniely Hebnarové z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži nebyla tato část usnesení, jak vyplývá z vyjádření města, dle kterého nebylo Mgr. Daniele Hebnarové nikdy v souladu se zákoníkem práce doručeno písemné odvolání z funkce, tak aby bylo odvolání platné, vykonáno. S ohledem na skutečnost, že nebylo ze strany města doručeno odvolání z funkce a i v kontextu s žádostí Mgr. Daniely Hebnarové odvolání ani zřejmě nebylo úmyslem RM a ta pouze chtěla vyjádřit, že Mgr. Danielu Hebnarovou pro výkon funkce starostky města uvolňuje, avšak chybně naformulovala usnesení.
Doba, která uplynula mezi původním a změnovým usnesením RM může vyvolávat v předmětném případě pochybnosti o úmyslu města a účelu změnového usnesení, které dle Vašeho vyjádření někteří občané mají, nicméně dle názoru Ministerstva vnitra nebyl ze strany města Kroměříž v případě změny usnesení RM porušen zákon. Doporučujeme však městu, aby si do budoucna lépe ohlídalo, že usnesení jeho orgánů odpovídají faktickému stavu a v tomto smyslu případně přijalo město potřebná opatření.
Z výše uvedeného vyplývá, že je vše OK. Může se nám to nelíbit, můžeme na to nadávat, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat. Osobně jsem přesvědčen, že to byl záměr a pojistka funkce, ať mi to někdo zkusí vymluvit.
Přeji Vám krásné a optimistické dny plné křišťálově čistých myšlenek a kroků vedení radnice.
06. 01. 2015 21:00 | David Dvořáček
Přemýšlel jsem zda podat odvolání nebo stížnost na způsob vyřízení žádosti. O tom, že nezávislý právní rozbor zjevně neexistuje navzdory tvrzení pana starosty jsem psal. A proto upouštím od odvolání. A myslím si, že místo neveřejné stížnosti je lepší veřejná ostuda. Takže si dovolím malou poznámku: Součástí mé žádosti je na dvou místech uvedeno, že doručovací adresou je adresa elektronická, a to emailová adresa. Postupoval jsem tak i v minulosti a Město Kroměříž mi na tuto adresu zasílalo odpovědi. Ostatně na tom, že se má odpověď posílat na doručovací adresu pojednává nejen zákon a judikáty, ale i směrnice Města Kroměříže č.2/2012. Tentokrát však pan tajemník žádnou odpověď na doručovací adresu neposlal. Jen on ví, proč poslal odpověď, která má podobu rozhodnutí o odmítnutí doporučeným dopisem s dodejkou až poslední možný den na adresu mého trvalého bydliště. Opět ponechávám na čtenářích, aby si udělali úsudek, zda je všechno, jak má být.
03. 01. 2015 21:32 | S.
Když tady tak čtu ta pochybení ze strany starosty, tajemníka a dalších osob ve vedení města, myslím, že je nejvyšší čas, aby to v Kroměříži konečně někdo zkontroloval. Sice nevím přesně kdo, ale snad Krajský úřad, nebo Ministerstvo vnitra a možná taky Nejvyšší kontrolní úřad, aby těm "ptáčkům" nahoře nenarostly moc rychle křidélka...
30. 12. 2014 21:57 | David Dvořáček
Radan Šafařík: Děkuji za zajímavý a podnětný komentář, pohled a poskytnutou judikaturu.
Doplňuji poznámku: Zhodnocení aktuálního stavu poskytování informací, funkčnosti a propojenosti jednotlivých zdrojů informací a webových stránek bude v brzké době věnován další článek na kromerizan.cz. Mj. včera se na úřední desce objevila další zajímavost z tvorby radnice a naopak jiná, na kterou tato odkazuje na webu nevisí, ač by měla.
30. 12. 2014 18:46 | Radan Šafařík
To, že se pan starosta nepřesně vyjádřil (resp. trochu kecal), by mi přišlo ještě celkem v pohodě, ale odpověď pana tajemníka mi připadá dost problematická. Předně jsem čekal, že s novým vedením radnice se změní i dosud dost tristní přístup k řešení žádostí dle „stošestky“ (InfZ), ale očividně se tak zatím nestalo a stále se hledají cesty, jak informace neposkytovat.

Tvrdit, že se jedná o osobní názor jedince s odůvodněním, že ten jedinec je služebně podřízený panu starostovi, je totiž dost mimo. Osobní názor by ta osoba panu starostovi mohla sdělovat například v hospodě, kde by vztah podřízenosti nehrál roli. Pokud ovšem vztah podřízenosti roli hrál, je zřejmé, že ta osoba se vyjadřovala v rámci své pracovní doby a při výkonu působnosti povinného subjektu a nesdělovala tedy svůj osobní názor, ale své odborné stanovisko, které mělo být využito panem starostou pro další kroky. Krásnější zneužití § 2 odst. 4 InfZ si představit nedokážu a nevidím žádný rozumný důvod, proč by předmětná informace neměla být poskytnuta.

Navíc slova pana tajemníka „Režim zákona nestanovuje povinnost vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice“ jsou ve světle judikatury NSS (1 As 107/2011-70 – viz níže) zcela mylná. I kdybychom přistoupili na to, že se jedná o „názor“ ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ, tak InfZ přikazuje jejich zveřejňování v každém případě, kdy byly jakýmkoli způsobem zachyceny (zapsány či zvukově zaznamenány). Jinými slovy, pokud ta osoba názor panu starostovi sdělila jinak než ústně, tak v každém případě má město povinnost tuto informaci poskytnout.

A právě jsem si všiml, že město dál klidně porušuje § 5 odst. 3 InfZ, kdy nezveřejňuje poskytnuté informace, které byly žadatelům odeslány přílohou (např. právní rozbor H. Krutilové), ale zpravidla pouze odpověď úřednice/úředníka, která na přílohu odkazuje. Myslím, že město by mělo investovat do důkladného proškolení v otázkách InfZ, včetně proškolení ve správné anonymizaci (začernění) osobních údajů (http://www.mesto-kromeriz.cz/f...) , protože toto je docela ostuda.

Níže přikládám výtažky předmětného judikátu a za účelem zvýšení osvěty radnice ve věcech týkajících se InfZ doporučuji proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat odvolání (nejprve ale asi nějak neformálně ověřit, jestli to stanovisko pro pana starostu bylo někde zachyceno).

....
[21] Pod pojem „dotaz na názor“ nelze podřadit žádost o poskytnutí informace jen proto, že jejím obsahem je subjektivní názor povinného subjektu na určitou otázku, problematiku, situaci. Do důsledku vzato by totiž pod tento pojem musela být subsumována většina výstupů činnosti povinných subjektů, neboť téměř každá lidská činnost (procesy uvnitř veřejné správy či jiných subjektů nevyjímaje) je ovládána subjektivním prvkem v podobě nějakého podezření, pochybnosti, domněnky, názoru, či dokonce přesvědčení. Rovněž formalizovaná rozhodnutí, která představují základní formu činnosti správních orgánů, jsou založena na určitém názoru rozhodujícího orgánu. Dotažení pojetí pojmu názor, k němuž tenduje žalovaný a krajský soud, do absurdna by znamenalo, že pod pojem názor spadá i správní rozhodnutí jako projev činnosti povinného subjektu, neboť vyjadřuje názor povinného subjektu na skutkovou a právní stránku předmětu rozhodnutí, a proto by i toto rozhodnutí bylo vyloučeno z působnosti zákona o svobodném přístupu k informacím (shodně rozsudek ve věci Oživení, cit. v bodě [18] shora).

[22] Výše naznačený argument reductionis ad absurdum dokresluje, že § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím nelze vykládat tak, že dopadá na objektivně existující informace, které jsou v dispozici povinného subjektu a jejichž obsahem je vyjádření názoru povinného subjektu na určitou věc. Ke stejnému názoru dospívá i komentářová literatura (Furek, A. - Rothanzl, L. op. cit. v bodě [18] shora, s. 62), která poukazuje na to, že je třeba rozlišovat dvě situace. Jestliže se žádost o informace týká názoru povinného subjektu na určitou záležitost, který má povinný subjekt teprve zaujmout, pak je zcela namístě takovou žádost odmítnout s odkazem na § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím. Pokud se však žádost o informace týká názoru, který povinný subjekt již zaujal, nelze požadovanou informaci podřadit pod § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím. S tímto názorem se zdejší soud plně ztotožňuje.

[23] Je přitom nerozhodné, do jaké míry je požadovaná informace závazná, a to ať již pro služebně podřízené osoby či instančně podřízené správní orgány, nebo pro adresáty veřejné správy. Stejně tak není rozhodné, zda se jedná o názor oficiální, vyjádřený (resp. schválený) představenými osobami povinného subjektu, či o názor zaujatý úředními osobami, které se dané problematice věnují, aniž by měl „punc“ názoru oficiálního. Podstatné je, že názor byl utvořen a vyjádřen při výkonu působnosti povinného subjektu (§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím).

[24] Nejvyšší správní soud je toho názoru, že výluka z práva na informace obsažená v § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se týká pouze těch názorů povinného subjektu, které dosud nebyly formálně zaujaty. Slovem formálně přitom není myšlen žádný formalizovaný postup utváření názoru uvnitř povinného subjektu, nýbrž zachycení názoru (tedy informace) na jakýkoliv nosič (k tomu srov. § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím obsahující definici informace). Nedopadá tak na případy, kdy názory povinného subjektu byly zachyceny např. na list papíru, v elektronickém dokumentu atp.
29. 12. 2014 23:47 | David Dvořáček
Dne 4.12.2014 jsem podal vůči Městu Kroměříži jako povinnému subjektu žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to o zaslání nezávislého právního rozboru, který si nechal udělat dle svých slov starosta Jaroslav Němec a který se měl týkat se výše zmiňované problematiky. Moje žádost byla odmítnuta. Pro přesnou informovanost čtenářů zde zveřejňuji 2 citáty. První pronesl starosta Kroměříže a ředitel ZŠ Slovan Jaroslav Němec v rádiu Kroměříž dne 4.12.2014 : "Já jsem si na to nechal (u)dělat nezávislý právní rozbor..." Druhý citát pochází z odmítavé odpovědi na mou žádost. Pod touto odpovědí je podepsán František Dočekal, tajemník Městského úřadu Kroměříž: "Požadovaná informace má povahu informace o názorech, kterou pověřený subjekt není dle § 2 odst. 4 zákona povinen poskytnout, jelikož tento právní názor sdělila starostovi města Kroměříže služebně podřízená osoba. Jedná se o osobní hledisko jedince. Režim zákona nestanovuje povinnost vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Ustanovení § 2 odst. 4 zákona nemá v žádném případě sloužit k nepřiměřenému zužování práva na informace, má pouze zamezit žádostem o informace mimo sféru zákona; týká se především žádostí o právní analýzy. K vypracování takových materiálů a informací o nich nemůže být povinný subjekt nucen na základě své informační povinnosti, neboť taková úprava by byla zcela proti původnímu smyslu tohoto institutu."
Předkládám nyní k úvaze čtenářů, zda tedy starosta města hovořil pravdu či nikoliv. Podle odpovědi pana tajemníka se zdá, že pravdu nehovořil. Proč ? Z této odpovědi jednak vyplývá, že právní rozbor, který by byl nezávislý na Městu Kroměříž, které je zřizovatelem příspěvkové organizace Dům kultury v Kroměříži, dělán nebyl. Právní rozbor, který si dle svých slov nechal (u)dělat starosta města, nebyl právní rozbor, ale sdělila jej jako své osobní hledisko jedince starostovi služebně podřízená osoba. Potvrzením skutečnosti, že žádný právní nezávislý rozbor vyhotoven nebyl, je také tvrzení tajemníka městského úřadu, který uvádí ve své argumentaci, že povinný subjekt (tedy Město Kroměříž) nemůže být nucen (na základě žádosti o informace) k vypracování takových materiálů, které by vyjadřovaly názory povinného subjektu k určité problematice. S tím plně souhlasím a já jsem si od povinného subjektu nevynucoval vypracování takové materie, já jsem žádal o materii, jež byla vyhotovena pro starostu města dle jeho vyjádření nejpozději 4.12.2014 a nad to jsem žádal nikoli o materii, která by vyjadřovala názor povinného subjektu, ale právní rozbor (názor) nezávislý na povinném subjektu, o kterémžto hovořil pan starosta.
Dodávám, že za nezávislý právní rozbor bych považoval takový, jehož zadavatelem by bylo Město Kroměříž a jehož tvůrcem by byla právní autorita stojící vně Města Kroměříže a jeho orgánů, a to proto aby bylo jisté, že na právním rozboru se nebude podílet nikdo ze zaměstnanců, který se mohl v minulosti spolupodílet na právním stavu, který má být předmětem právního rozboru nebo který je podřízený takovému pracovníkovi. Dále by tato právní autorita měla být mimo podezření z jakékoli podjatosti vůči současným nebo minulým zaměstnancům Městského úřadu Kroměříž a členům současné nebo minulé rady města a konečně i bývalým či současným zaměstnancům Domu kultury v Kroměříži.
Touto autoritou mohou být právní kanceláře, které se v minulosti podílely na úspěšných soudních přích v oblasti pracovního práva nebo v působnosti zákona o obcích a také věcně příslušné katedry vysokých škol s právním zaměřením, popř. emeritní soudci zabývající se v minulosti obdobnou problematikou.
11. 12. 2014 22:02 | Dalibor
Rozhovor se starostou - "Parlamentni listy"
http://www.parlamentnilisty.cz...
30. 11. 2014 20:22 | David Dvořáček
Osobně se domnívám, že případ s ředitelským místem na DK, má malé dvojče. A tím je nově stav na ZŠ Slovan. Ptejme se, kdo je ředitelem ZŠ Slovan a kdo je statutárním zástupcem školy ? Ze (školského) zákona je statutárním zástupcem ředitel. Zřizovací listina ZŠ Slovan také konstatuje, že statutárním orgánem je ředitel. Školský zákon taxativně vyjmenovává povinnosti a práva ředitele. Zákon ani zřizovací listina neznají pojem zástupce statutárního orgánu. Co to znamená ? Myslím, že to znamená, že není-li ve škole přítomen statutární orgán tedy ředitel nelze zhojit tento nedostatek žádným vnitřním organizačním předpisem, neboť tu opět hrozí právní vakuum, v tomto případě neplatnost úkonů učiněných zástupkyní ředitele školy. Jediná cesta ven po mém soudu je jednak posouzení záležitosti z pohledu České školní inspekce a dále výkon funkce ředitele dosavadním ředitelem. Pokud, ale tento již byl ze své funkce uvolněn zaměstnavatelem (tedy pokud ředitel Němec založil do evidence listin školy oznámení, že sám sebe uvolňuje podle zákoníku práce a v souladu se zákonem o obcích pro výkon uvolněné funkce starosty), není ředitelem a škola je bez ředitele a tedy i statutárního orgánu. A tedy není žádná osoba, která by vykonávala funkci ředitele. Pojem zastoupení ředitele školský zákon nezná. Takže, kdo na ZŠ Slovan oprávněně podepíše výplaty za listopad ? A kdo bude bez toho, že by hrozilo zpochybnění jeho kroků konat jako statutární orgán ? Já to nevím. Ví to bývalý ředitel školy Jaroslav Němec ?
29. 11. 2014 14:28 | Hubert
Takze jak to je opravdu v tuto chvili ? Sedi pani Hebnarova na zidli reditele DK ? Jestli ano, je tam legalne ? Nebo tam sedi, ale neni to legalni a rychle "se vyrabi" dokument, aby to legalni bylo ?
28. 11. 2014 21:55 | Kamca
A nenapadlo vás, že je prostě jenom lidsky malé dělat scény, když to ve volbách a následných jednáních nevyšlo? Ono i odejít by se mělo umět a politika prostě funguje ve ctyřletkách.
28. 11. 2014 17:37 | Petr Komínek
Nedávno jsme se podivovali nad hladkým průběhem 1. zasedání zastupitelstva města Kroměříže a že nikdo z opozice nepodal žádný protinávrh na pozici starostky(ky), či místostarosty(ky). Poznamenal jsem, že to přece např. paní Hebnarová neudělá, to dá rozum, mohla by mít problémy s místem ředitelky a ejhle je to tady, tak proto nikdo nekonal. Opozice, která je vděčná koalici, je nanic.
28. 11. 2014 14:57 | Martin
28. 11. 2014 08:20 | Dement
Vždy platilo, co je psáno, to je dáno...
27. 11. 2014 13:59 | johny
Občánek: skoro jsem měl na jazyku, že to nebude třeba, jelikož je to do očí bijící, avšak ejhle:
http://www.mesto-kromeriz.cz/z...

viz podpis dole - paní Hebnarová si myslí, že na té židli opravdu sedí :-)
27. 11. 2014 13:25 | občánek
autorům článku: tak podejte na město dotaz nebo stížnost. A uvidí se. Vesměs tu některé známé firmy udílejí rady něco činit a ne fňukat tak prosím, máte možnost vážení, jen dotoho !
27. 11. 2014 11:42 | johny
To je velmi trapný a k tomu protiprávní přešlap bývalé velké koalice. Nemám pochyb, že se to brzy vyjasní a po právní stránce uvede do pořádku. Celá záležitost svědčí o veliké nenažranosti některých lidí. A Vám patří dík, že jste si toho všimli.
27. 11. 2014 10:21 | Druck
Co zkusit třeba "směroplatnou" www.justice.cz, stačí zadat IČO 70962642. Pokud bych vešel do smluvního vztahu s Domem Kultury Kroměříž, pak se podpisu na případné smlouvě od paní Hebnarové vysměju. Chválím, že jste si toho všimli, ale nebojím se, že by si noví a staří ouřadové a politici v blízké době rozdaná korýtka neupevnili a nezajistili i po právní stránce - myslím, že to chce jen čas. Buďme trpělivý, oni se na svých pozicích rychle zakopou a setrvají nejlépe do důchodu.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...