Zajímavá nominace do VaKu

Tento článek vznikl z rešeršní činnosti autora po té, co seznal, že rada města Kroměříže navrhla do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. paní Věru Sigmundovou, starostku města Chropyně. Jeho cílem tak není ani jakkoliv poškodit, v ní zmíněné firmy ani rozporovat kvalitu odvedené práce těchto firem. Cílem je doplnit zastupitelům města Kroměříže před jejich rozhodnutím mozaiku informací o této kandidátce.

Na úvod si představme pana Jaroslava Fránka. Pan Jaroslav Fránek (dále jen „JF“) se vlastnicky a manažersky podílel nebo podílí na společnostech IWWA, s.r.o., TAMOYA technology s.r.o., SnV e-dual, s.r.o., B&F int. s.r.o., IWW engeneering, s.r.o., IWWA Dream Team, s.r.o., IWWA New Ventures, s.r.o., AGAP CZECH s.r.o., Rozkladovna s.r.o., IWW asap, s.r.o. Jeho dlouholetými spolupracovnicemi jsou paní Hana Houšťová (ředitelka IWWA, s.r.o., ředitelka a společník společnosti Rozkladovna s.r.o., v minulosti společně s JF v FGH CZECH s.r.o., nyní jednatelka a společník AGAP CZECH s.r.o.), Eva Berková (spolu s JF společník a jednatelka v IWW engeneering, s.r.o., spolu s JF společník a jednatelka v B&F int. s.r.o., dále také jediný společník a jednatelka s Fránkovými firmami spolupracující firmy OB Rubicone s.r.o. Ta sídlí od roku 2009 v domě patřícím firmě Svornost, SBD, v jehož čele stojí od září 2010 Magda Koukalová, od roku 2005 členka představenstva). Dlouholetým spolupracovníkem JF byl a je (viz zde) současný poslanec a kandidát do předsednictva ANO 2011 a hlavní postava kroměřížské organizace ANO 2011 pan Radek Vondráček. S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů nelze doplnit vazby mezi osobami ani o to, kdo byl čí spolužák, kdo je čí soused z Měrůtek ani kdo je čí příbuzný a kdo pro koho již v minulosti pracoval.

16. 7. 2010 zakládají Radek Vondráček a JF společnost IWWAL consulting, s.r.o. Každý v ní drží 50 %, jednatelem se stává JF.

30. 6. 2011 byla starostkou Chropyně zvolena dosavadní místostarostka Věra Sigmundová (ČSSD).

Přibližně v polovině roku 2011 začíná Věra Sigmundová hrát amatérské divadlo s divadelním spolkem Jaroslava Fránka „První organizace pro kroměřížskou kulturu“ (P.O.KRO.K.) (viz rozhovor zde) Dlouholetou členkou souboru je také Eva Berková.

12. 10. 2011 rada města Chropyně (dále jen „RMCH“) schvaluje smlouvy o dílo s firmou IWW engeneering, s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace na zateplení tribuny v rozsahu DUR na akci „Energetické úspory tribuny pro město Chropyně“ za cenu 46.000 Kč vč. DPH

10. 11. 2011 RMCH schválila smlouvu s firmou IWWAL consulting, s. r. o. na provedení vyběrového řízení na zhotovitele stavby „Úspora energií pro tribunu Chropyně“ v celkové výši 25.000 Kč, smlouvu s IWW engeneering, s. r. o., na TDI stavby „Úspora energií pro tribunu Chropyně“ za cenu 3 % z ceny za zhotovení díla (stavební práce), smlouvu s IWWA, s. r. o., na podání žadosti o dotaci a administraci žádosti na stavbu „Úspora energií pro tribunu Chropyně“, za cenu 51.000 Kč bez DPH, smlouvu s IWW asap, s. r. o., na zajištění propagačních materiálů na stavbu „Úspora energií pro tribunu Chropyně“ v celkové výši 25.000 Kč 

/poznámka: Opravdu je optimální motivovat jako investor někoho, že dostane odměnu z ceny, kterou má investor zaplatit ???/ 

23. 11. 2011 RMCH schvaluje smlouvy o dílo s firmou IWW engeneering, s. r. o., na zpracování odborných podkladů pro žádost na dotaci na „Protipovodňová opatření I. pro město Chropyně“ v celkové ceně 20 000 Kč, smlouvy o dílo s firmou IWWA, s. r. o., na zpracování žádosti a administraci projektu na „Protipovodňová opatření I. pro město Chropyně“ v ceně 51.000 Kč bez DPH, smlouvy o dílo s firmou IWWAL Consulting, s. r. o., na přípravu a organizaci zadávacího řízení na zpracování studie proveditelnosti na „Protipovodňová opatřeni I. pro město Chropyně“ v celkové ceně 25 000 Kč, 

21. 12. 2011 se na jednání zastupitelstva města Chropyně rozpoutala diskuze k „firmě IWW asap“ viz zde a bylo projednáno i usnesení k projednávání kontroly smluv s firmou IWW s.r.o.

15. 1. 2012 odpovídá vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Jiří Pospíšil na žádost o informace, že projekt na „Snížení energií pro tribunu Chropyně“ zpracoval IWW enegeneering s.r.o.

27. 6. 2012 RMCH schválila smlouvu na technický dozor s plněním 24.920 Kč bez DPH se společností Spolia invest, s.r.o. (jednatel a společník Ladislav Koukal, druhý jednatel a společník Zdeněk Hofírek), jež se týká „IX. etapa projektu regenerace panelového sídliště Chropyně.“, smlouvu o dílo s firmou IWWA, s. r. o., jejímž předmětem je zpracování žádosti na „Kompostárnu pro město Chropyně“ za celkovou cenu 183.600 Kč vč. DPH, Smlouvu o dílo s IWW enegeneering, s. r. o., jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k projektu „Kompostárna pro město Chropyně“ za cenu 21.600 Kč vč. DPH, Smlouvu o dílo s IWWA, s. r. o., IČ:27678002, jejímž předmětem je zpracování žádosti na „Svoz biologického odpadu pro město Chropyně“ za celkovou cenu 145.200 Kč vč. DPH.

16. 8. 2012 RMCH schválila uzavření smlouvy na technický dozor investora s firmou Spolia invest s.r.o. za 23.592 Kč vč. DPH.

/poznámka: V zápisu není uvedeno, které stavby se týká./

16. 8. 2012 RMCH schválila znění smlouvy uzavřené mezi Správou majetku města Chropyně a firmou IWWA, s.r.o., jejíž předmětem je zpracování žádosti na „Svoz biologického odpadu pro Město Chropyně“ za celkovou cenu 145.200 Kč vč.DPH

30. 1. 2013 RMCH schválila smlouvu s firmou Spolia invest, s. r. o., jejímž předmětem je technický dozor investora prováděný při realizaci akce „Zateplení objektů a provedení nové střechy MŠ Tyršova v Chropyni“ za cenu 176.660 Kč vč. DPH, schválila znění zadávacích podmínek a znění Smlouvy o dílo na akci „Snížení energií pro tribunu Chropyně.“ Členem komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek byl RMCH jmenován Josef Omelka. K oslovení na podání nabídky byla vybrána společnost OB RUBICONE, s.r.o., v níž působí také Josef Omelka. Zda týž nevím.

5. 2. 2013 nebo dříve RMCH schválila smlouvu o zastupování zadavatele ve veřejné zakázce „Svoz biologického odpadu pro město Chropyně“ se společností IWWAL Consulting, s.r.o., IČ: 29238935.

6. 2. 2013 bylo potvrzeno založení buňky hnutí ANO 2011 v Kroměříži pod vedením předsedkyně Hany Houšťové a místopředsedy Ladislava Koukala v sídle Prusinovského 185.

27. 2. 2013 RMCH schválila uzavření Smlouvy č. IWWE/25/02/2013 mezi městem Chropyně a firmou IWW engeneering, s. r. o., jejímž předmětem je zhotovení realizační projektové dokumentace na akci „Snížení energií pro tribunu Chropyně“ v částce 50.000 Kč bez DPH

/poznámka: vedoucí odboru již před více než rokem tvrdil, že projekt byl touto firmou již zpracován viz zde /

3. 4. 2013 RMCH schvaluje smlouvu s firmou IWWAL consulting, s. r. o., jejímž předmětem je zajištění vyběrového řízení na výstavbu kompostárny za cenu 25.000 Kč bez DPH

17. 4. 2013 RMCH schválila smlouvu s firmou IWW engeneering, s.r.o., jejímž předmětem je zajištění výběrového řízení na technický dozor investora na akci „Snížení energií pro tribunu Chropyně“ za cenu 90.000 Kč bez DPH, smlouvu s firmou IWW engeneering, s.r.o., jejímž předmětem je zajištění technického dozoru investora na akci „Kompostování pro město Chropyně“ za cenu 28.500 Kč bez DPH.

9. 5. 2013 RMCH schválila smlouvu s firmou Spolia invest s.r.o. na technický dozor investora projektu „X.etapa regenerace panelového sídliště v Chropyni“ za cenu 171.000 Kč bez DPH.

9. 5. 2013 RMCH schválila smlouvu s firmou ing. Lenka Štajnerová, IČ:87045958, jejímž předmětem je zajištění technické pomoci při realizaci projektu „Rekonstrukce obvodového pláště hasičské zbrojnice, Ječmínkova Chropyně“ za cenu 50.000 Kč bez DPH a smlouvu s firmou ing. Lenka Štajnerová, IČ:87045958, jejímž předmětem je součinnost spojená s technickou pomocí při realizaci projektu „Revitalizace parku na náměstí Svobody v Chropyni“ za celkovou cenu 40.000 Kč bez DPH 

/poznámka: kontaktní adresa uvedené firmy je Kroměříž, Spáčilova 3644, paní Štajnerová byla či je spolupracující osobou ve firmě ing. Josefa Křeháčka, kandidáta ANO 2011 do komunálních voleb ZMK 2014/ 

22. 5. 2013 RMCH schválila smlouvu s firmou Spolia invest s.r.o. na technický dozor investora projektu „Rekonstrukce obvodového pláště hasičské zbrojnice, Ječmínkova Chropyně“ za cenu 59.100 Kč bez DPH

11. 11. 2013 odsouhlasilo zastupitelstvo obce Machová záměr likvidace plastů formou pyrolýzy v prostoru pod kompostárnou. Žádost předložil starosta obce Machová MVDr. František Václavík ovšem vystupující jako zástupce firmy Rozkladovna s.r.o.

Téhož dne totéž zastupitelstvo vzalo na vědomí a následně schválilo, že starosta MVDr. František Václavík zadal zpracování žádosti k odměně za Zelenou stuhu ČR 2012 společnosti IWWA (z Kroměříže). Projektovou dokumentaci k žádosti zpracuje IWWA.

18. 11. 2013 se stala starostka města Chropyně Věra Sigmundová odpovědnou zástupkyní společnosti Rozkladovna s.r.o. pro oblast nakládání s nebezpečnými odpady. Stalo se tak po té, co tuto společnost ovládl JF.

15. 1. 2014 se v Domě kultury v Kroměříži koná představení divadelního souboru P.O.KRO.K Dokonalá svatba viz zde Účinkují mj.: Věra Sigmundová, Jaroslav Fránek a Eva Berková.

24. 3. 2014 se stává ředitelem Správy majetku města Chropyně Zdeněk Hofírek, společník a jednatel společnosti Spolia invest s.r.o.

14. 4. 2014 RMCH schválila novou smlouvu o dílo s firmou IWWA, s. r. o., jejímž předmětem je zpracování žádosti a následnou administraci na akci „Kompostárna pro město Chropyně“ za cenu 153.000 Kč bez DPH, smlouvu s firmou IWWAL consulting, s. r. o., jejímž předmětem je výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za cenu dle příkazní smlouvy 60.500 Kč bez DPH.

16. 4. 2014 RMCH schválila smlouvu na technický dozor investora s firmou Spolia invest, s.r.o. za cenu 99.000 Kč bez DPH při akci „ZŠ Komenského – objekt A – výměna střešní krytiny.“

28. 4. 2014 zastupitelstvo města Chropyně uložilo starostce Věře Sigmundové podniknout potřebné kroky směřující k ukončení smluv, které byly v souvislosti s převodem akcií Vak KM uzavřeny mezi městem Chropyní a Českou spořitelnou, a.s.

10. 6. 2014 RMCH schválila smlouvu na technický dozor investora s firmou OB RUBICONE, s.r.o. za cenu 105.000 Kč (není uvedeno zda vč. či bez DPH) při akci „Komunikace Pazderna a chodník u rybníka“. V komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek je opět Josef Omelka.

25. 6. 2014 RMCH bere na vědomí informaci o „Předběžném hodnocení činnosti Správy majetku města Chropyně“ za 2.čtvrtletí 2014 s výhradami.

1. 10. 2014 RMCH bere na vědomí vyjádření ředitelky IWWAL consulting, s.r.o. k průběhu výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky „Kompostárna pro město Chropyně“ a „Protipovodňová opatření I. pro město Chropyně“, vč.nabídky finanční kompenzace ve výši 5.000 Kč.

8. 10. 2014 RMCH odvolává Ing. Zdeňka Hofírka s účinností od 1. 11. 2014 z funkce ředitele Správy majetku města Chropyně.

23. 10. 2014 se Věra Sigmundová stala jednatelkou společnosti TAMOYA technology s.r.o., kterou ze 3/5 vlastní společnost Rozkladovna s.r.o. a z 2/5 Miroslav Polášek z Trnavy (CZ). Společnost Rozkladovna s.r.o. je ovládanou osobou a ovládajícíc osobou je JF. Sídlo společnosti je Na Sádkách 1935, Kroměříž, kde sídlí i ostatní firmy řízené JF. JF má plnou důvěru ve Věru Sigmundovou, protože ačkoliv tato nemá viditelný podíl ve společnosti, může společnost zastupovat samostatně a v plném rozsahu.

7. 11. 2014 zastupitelstvo v Chropyni potvrdilo koalici ČSSD, ANO 2011, KSČM. Starostkou se stala opět Věra Sigmundová (ČSSD), místostarostou Jiří Rosecký (ANO 2011). Složení rady 2 x ČSSD, 2 x ANO 2011 a 1 x KSČM. Členem finančního výboru se stal Jiří Bílek (zřejmě asistent poslance Radka Vondráčka).

Lednový zpravodaj Města Chropyně uvádí, že „RMCH schválila přijetí finančního daru ve výši 5.000 Kč od firmy IWWAL consulting s.r.o., Kroměříž, a to spolu s omluvou jako kompenzace za výběrová řízení, která nebyla vedena profesionálním způsobem, firma již dříve pro město Chropyně provedla několik výběrových řízení, avšak v důsledku zvýšeného počtu zakázek přijala několik nových pracovníků a poslední dvě výběrová řízení prováděná touto firmou čelila kritice (dle zastupitelů šlo o neprofesionální přístup).“ A dále, že „RMCH schválila uzavření smlouvy o nájmu reklamní plochy s firmou IWWA s.r.o., Kroměříž, kterou si uvedená firma pronajímá reklamní plochy na budovách města na dobu 14 měsíců za cenu 70.000 bez DPH.“

12. 2. 2015 je do obchodního rejstříku zapsán jako jediný společník firmy IWWAL consulting, s.r.o. pan JF, tj. k tomuto datu je uvedeno, že společníkem této firmy přestal být Radek Vondráček.

16. 2. 2015 navrhla rada města Kroměříže, jež vede koalice v čele s ANO 2011, kroměřížskému zastupitelstvu pověřit zástupce města hlasováním pro Věru Sigmundovou jako novou členku představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Celkem pro společnost SPOLIA invest s.r.o. jde o částku cca 554.592 Kč, a pro ostatní personálně a majetkově propojené firmy 951.938 Kč. Obě částky jsou sečteny bez záruky, protože někdy nelze identifikovat zda jde o cenu bez DPH či vč. DPH. Nadto zůstává odtázka nad těmi 3% z ceny stavebních prací.

Kromě několika kurzívou uvedených poznámek jsou vše ostatní pouze fakta, jejichž zdrojem je ve většině MÚ Chropyně, profily veřejných zadavatelů, obchodní rejstřík a internetové stránky firem pana Jaroslava Fránka. Úsudek ponechávám na čtenářích a zastupitelích.

Sám za sebe si kladu několik otázek:

Zkusme si vyměnit jméno Věra Sigmundová za jméno Jaroslav Němec (nebo Daniela Hebnarová, Miloš Malý nebo Petr Dvořáček) a zkusme si představit tento způsob zadávání, který praktikuje v Chropyni Věra Sigmundová, že by se děl v Kroměříži. Vyhovovalo by to našim zastupitelům? Souhlasili by s tím, že kamarádi starostky města s kterými naplňuje svého koníčka takto administrují městské zakázky? Souhlasili by s tím, aby starostka působila jako odpovědný zástupce a jednatel ve firmě někoho jež od města dostává zakázky? Podle mého souhlas s nominací Věry Sigmundové je i souhlasem s jejím modusem operandi.

Jsou herecká vystoupení paní starostky v souboru P.O.KRO.K. honorována?

Byl na nominačním jednání rady města Kroměříže 16. 2. 2015 přítomen Radek Vondráček a seznámil je alespoň rámcově s uvedenými skutečnostmi?

Je paní starostka nominantkou kroměřížské ČSSD nebo kroměřížského ANO 2011?

Proč má být do představenstva zvolena představitelka města, které je stále smluvně vázáno poskytnout součinnost pro převod akcií na Českou infrastrukturní a.s.?

Není zvláštní, že jednání města Chropyně (zastoupené Věrou Sigmundovou?) na VH VaKu v loňském roce dosud protistrana nijak nesankcionovala?

Co může doložit (skutky, ne slova) Věra Sigmundová, že udělala pro naplnění usnesení zastupitelstva města Chropyně pro vyvázání se tohoto města ze smluv s Českou spořitelnou a.s.?

ANO, bude líp?


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

16. 04. 2015 21:19 | Petr Komínek
Zoufalče, urážky mého otce, které tu před nějakou delší dobou zazněly zřejmě považuješ za pravdivé, proto tě rád vyzývám, aby jsi mi je přišel zopakovat. Třeba to z očí do očí pochopím a nespráskám tě, ale tvoje odvaha je jen v anonymitě. Pokud sleduji tuto debatu, tak jsi dosti negativní a proti všem, zřejmě máš nějaký vnitřní problém, zkus si ho vyřešit a neotravuj ostatní.
13. 04. 2015 19:53 | zoufalec
To Petr Komínek z 26.3.: Pleteš si to spíš Ty, milý Petře. Nejsi Bůh, abys určoval, co jsou "sprostý urážky" a co jsou prostě fakta. Takže zpráskat někoho jako psa, to je prostě prasárna, a je jedno jak to zdůvodníš.
13. 04. 2015 19:38 | zoufalec
To M.Janeček: Volby se nepovedly? Bravo! Ať žije demokracie. Což takhle je prohlásit za neplatné a všechny kteří se Vám nelíbí, odvolat. To by bylo nejlepší řešení. Je mi z vás smutno. Zkuste kandidovat a předvést jak se to má dělat. Jednoho voliče už máte. Ti ostatní hlupáci jistě pochopí, jak špatně volili.
09. 04. 2015 21:52 | Vítěz zakázky
Co myslíte, dozvíme se příští týden, že už brzy dodá městské policii firma Paulus novou Octavii ? Já myslím, že určitě.
09. 04. 2015 12:55 | J.Dulín
Spolia - Koukal no bodejd by se nečinil, má na sebe několik exekucí včetně domu na Miličáku do kterého si nastěhoval Romy a socka mu tím pádem přes nájem platí dluhy.
08. 04. 2015 16:53 | Mrs.Crusher
Díky paní starostce Chropyně a především její "utajované slabůstky" tzn. zájmu o komunální odpady, jak se nám nedávno svěřila na ZMCH, se městu podařilo zakoupit tyto velice potřebné pomocníky. Za cenu cca 30000kč bez DPH a montáže už slouží!
Vyhlášený pražský ekolog navštívil Chropyni a provedl pro občany instruktážní video na drtič plastů.
https://www.youtube.com/watch?...
08. 04. 2015 09:16 | P.Pospíšil
Viz: Z jednání ZMCH
http://www.muchropyne.cz/conte...
08. 04. 2015 09:14 | P.Pospíšil
Těžba štěrkopísku v Chropyni - zmatky, nepravdy, polopravdy aneb komu a co věřit?
https://fbcdn-sphotos-b-a.akam...

Posuďte sami, jak byly v Chropyni občané informováni o poslední změně územního plánu, kterou ZMCH těžbu štěrkopísku odsouhlasilo - viz článek: Z jednání zastupitelstva města.
31. 03. 2015 23:12 | Karel Travín
Tématika VaKu na ČT2
http://www.ceskatelevize.cz/po...
31. 03. 2015 12:58 | M.Janeček
to zoufalec:
Je to pouze můj názor na vystoupení starostky Chropyně na poslední ZMCH.
I vy můžete napsat svůj postřeh z jednání, pokud jste tam byl, například, proč byla těžbu štěrkopísku znovu otevřena, když v minulosti byla již několikrát občany odmítnuta, proč byla zvolena právě oblast Hejtmana, kudy povede trasa vytěženého štěrkopísku, proč byly nakoupeny předražené lisy na PET láhve, kdo konkrétně zavinil nečerpání dotací pro kompostárnu, proč byla kapacita kompostárny následně snížena, proč hovořila starostka o jejím profesním zájmu o odpadové hospodářství v souvislosti s její účastí v TAMOYA technology s.r.o., když předmětem podnikání, stejně jako předchůdce LTT unlimited je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a proč chce ukončit svoji účast ve společnostech JF a HH, když nevidí žádný střet zájmů atd.?
Nehledejte v tom žádnou politickou vědu, jsou to pouze otázky obyčejného občana, který pochopil, že se volby v Chropyni nepovedly..
31. 03. 2015 01:12 | zoufalec
To M.Janeček: To ale přijde líto. Co všechno vás štve. Co vlastně tím blábolením chcete říct?
30. 03. 2015 13:49 | M. Janeček
To Čistokrevný Chropyňák:
Napsal jste: "bych se zastal paní starostky,která dotazy v klidu všem vysvětlovala"
Zde pramení moje narážka na divadlo. V klidu a s úsměvem vše okomentovala, ale co vlastně vysvětlila? Opravdu hezky kousek předvedla s odůvodněním její účasti ve firmách JF a HH. Chudák holka, řeklo by se, hypotéka na krku a bez práce...-:)))
30. 03. 2015 10:30 | David Dvořáček
Společnost Česká infrastrukturní, a.s. darovala hnutí ANO v roce 2014 částku 100.000 Kč viz zde http://www.anobudelip.cz/cs/o-...
28. 03. 2015 14:48 | Petr Komínek
Pate, nemusíte se omlouvat. Jsem zklamán, že jsem to zjistil, také jsem si myslel, že je to určeno jen k obchodním a komerčním účelům.
Zastavěná plocha té části objektu, která je využitelná k bydlení, má cca 1240 m2 a využít se dají v současné době 2 podlaží. Uvážím-li, že v případě přestavby na bydlení by se musely provést vestavby příček, sociálek a dalších vnitřních rozvodů, dveří a oken a další vybavení včetně vzduchotechniky a vytápění, jedná se v podstatě o hrubou stavbu. Jestliže budeme počítat cca 15.000,- Kč/m2 investic, potom nám cena za přestavbu vychází zhruba na 40 mil. Kč. Z uvedené podlahové plochy, by se na obou podlažích dalo dohromady vybudovat asi 42 bytů 2+kk s vlastním příslušenstvím. Pokud stát bude vyplácet přídavky na bydlení pouze za byt a ne za osobu, potom by majitelé obdrželi zhruba 336.000,- Kč/měsíc, odečteme-li náklady cca 30%, tedy 100.800,- Kč, zbyde 235.200,- Kč/měsíc. Z toho vyplývá, že návratnost investice by byla cca 15 roků, což je u objektu na bydlení dobré. Prosím všechny, moje výpočty berte jen jako orientační, ale blížící se realitě. Doufejme, že je to jen šproch, na kterém není pravdy trochu.
Předpokládám, že v 1.NP by byly pronajaté prostory k účelům, které odpovídají naturelu nad nimi ubytovaných. Doufám, že se nám k této problematice někdo ze znalých věci zde ozve a uvede věci na pravou míru.
Aloisi, zástupce p. Kuropaty měl před rekonstrukcí náměstí slíbit, že dá budovu v části, která je otočená přímo na náměstí, do pořádku a nebude ostudou náměstí po provedení jeho rekonstrukce. Jak ale vidíme, sliby se slibují a blázni se radují. Je vidět, že některým lidem by město nemělo slepě věřit a uzavírat písemné smlouvy se sankcemi, tak jak se to má dělat v normálním obchodním světě. Na druhé straně nevíme, co se v té budově vůbec děje a chystá, třeba tam bude taky ubytovna. V tomto případě, by všechny děti zde ubytovaných, začaly chodit do ZŠ Slovan a tím by tato škola skončila se svou dnes těžce vydobytou reputací a přídomkem nejkvalitnější ZŠ v Kroměříži.
28. 03. 2015 09:38 | Pat
Petr Komínek: Máte pravdu, v dané kategorii je vskutku možnost ubytovacích služeb. Omlouvám se. Je otázka, jak by to přizpůsobení bylo finančně náročné. A jestli když bude nahoře ubytovna, který odvážný maloobchodník si bude pronajímat přízemí.
27. 03. 2015 21:49 | Alois
Tomu Slovanskému náměstí by i prospělo, kdyby pan Kuropata udělal něco s tou svou ruinou. Za chvíli takhle asi budou ve městě vypadat všechny jím vlastněné nemovitosti. Krom domu, kde bydlí.
27. 03. 2015 18:19 | Petr Komínek
Pate, bohužel je budova zahrnuta v občanské vybavenosti, kde je možné ji užívat i jako ubytovnu, bytový dům s občanskou vybaveností a také "čistý " bytový dům. Bohužel je možné dle ÚP města Kroměříže zde ubytovnu, samozřejmě po nemalých investicích, zřídit.
27. 03. 2015 11:15 | Čistokrevný Chropyňák
Myslím pane Janeček,že jste správně popsal průběh veřejného zasedání zastupitelstva v Chropyni za což vám děkuji.Co se týče zastupitelů tak ti jsou podle mne největším zklamáním.Možná je to dáno tím,že si politické strany a místní združení na své kandidátky před volbami vybírají jen nekonfliktní ve městě 'známé' osobnosti a jejich jediným úkolem je jen alibisticky zvedat na schůzích zastupitelstva ruku aniž by kolikrát věděli o čem hlasují a paní starostce ze své neznalosti problémů nemaní v čem oponovat.Příkladem může být pan zastupitel Ing. Blažek jehož vstupování do diskuzí bylo alibistické až směšné.Zastupitel zkrátka musí mít přehled a za svým názorem si stát jak to předvedl pan Juřena,který i přes většinový nesouhlasný názor občanů k těžbě štěrkopísku se nebál na rovinu říct svůj názor.Také bych se zastal paní starostky,která dotazy v klidu všem vysvětlovala a pokud jsou v jejím jednání nějaké klientelistické prvky,tak je jen na zastupitelstvu aby sjednalo nápravu,což je ale podle složení a erudice některých zastupitelů asi jen utopie.2.4. se bude probírat spalovna,tak uvidíme.
27. 03. 2015 08:51 | M. Janeček
„ukázkový příklad skutečné občanské samosprávy“ - to jste přestřelil pane Dvořáčku, snad z nedostatku spánku z ponocování na schůzích. Já jsem tam byl také.
Šestihodinové jednání zastupitelstva, kde se občané stěží domáhali otázek na zastupitele ohledně dlouze a pozvolna se chystající těžby štěrkopísku, o které rozhodlo poslední změnou územního plánu, ale zapomnělo jim o tom říct.
Kdy starostka Chropyně odpovídá občanům města na otázky jejího střetu zájmu při zadávání veřejných zakázek jednoduše, že ukončí svoji účast ve spřátelených firmách.
Kde většina zastupitelů mlčí a hlavní slovo má starostka Chropyně, která si přeříká jednu divadelní etudu za druhou, ale málo kdo tomu, co říká, věří.
Dle mého názoru spíš ukázkový příklad zájmové samosprávy, kdy se na řízení města podílejí různé zájmové skupiny lidí.

26. 03. 2015 23:29 | Pat
Petr Komínek: kdysi byl zaručený drb, na nové poliklinice měla vzniknout ubytovna. Pak byl drb, že místo zbořené kasárenské budovy budou rodinné domky. Poslední drb je, že na Prioru bude ubytovna. Tož já nevím, třeba si to tak někdo maluje. Pokud ano, tak by se měl podívat na platný územní plán.
26. 03. 2015 18:04 | Petr Komínek
pro "zoufalce" - nikdy jsem neřekl, že chci spráskat přispívatele za jiný názor či oprávněnou kritiku, mluvil jsem o sprostých a nevkusných urážkách. Proti diskuzi a jiným názorům, návrhům řešení, případně i nějakých drbech, na kterých bývá někdy pravdy trochu, nic nemám. Já tady nikdy nikoho anonymně neurážím, takže se nemám čeho obávat. Trochu si to zoufalče pleteš.
A když už jsme u těch drbů, jeden je tady: prý se chystá z PRIORU na Slovaně ubytovna, ví o tom někdo něco? Díky, je to dosti zásadní, mělo by to značně neblahý vliv na ceny bytů v této oblasti a za miliony opravené Slovanské náměstí by asi přestali normální lidé navštěvovat.
26. 03. 2015 13:52 | David Dvořáček
Na včerejším zasedání zastupitelstva města Chropyně jsem strávil bezmála 6 a 1/4 hodiny. Jeho délka byla poznamenána nově zařazeným bodem a rozsáhlou diskuzí k záměru těžby štěrkopísku na území Chropyně. Vzhledem k relevanci pro tento článek i blog kromerizan.cz však informace o průběhu tohoto bodu a mnoha dalších pomíjím. Níže uvedený popis jednání zastupitelstva není ani úplným výčtem, ale snad zachycuje všechny podstatné nebo k výše uvedenému článku se vztahující skutečnosti, které na něm zazněly. Místy je zřetelně doplněn o můj komentář zařazený hned za popisovaný děj.
Relevantní závěr k mému článku je, že město Chropyně paní starostku do VaKu nenominovalo. Takový bod nebyl ani na pořadu jednání, ani není obsažen v usnesení k původnímu bodu č. 14 programu (po předřazení štěrkopísků jako 2.bodu, se stal bodem č.15). V bodu Delegování místostarosty města Chropyně na valné hromady společnosti VaK Kroměříž pro volební období 2014-2018 přijalo zastupitelstvo bez rozpravy pouze stručné usnesení, že deleguje místostarostu bez toho, že by mu uložilo, jak má hlasovat či co nebo koho má navrhnout.
Budiž doplněno, že paní Sigmundová deklarovala i včera v jiném projednávaném bodu svůj postoj získat nazpět dispoziční práva k akciím, kterážto práva Chropyně v minulosti převedla na jiný subjekt. Podle názoru zastupitele Michala Vlasatého by o toto město Chropyně usilovat nemělo, protože jeho vliv v akcionářské struktuře bude malý, když si majoritní akcionář může rozhodovat dle své vůle, a to včetně ceny vody.
Paní starostka spolupráci města Chropyně s většinovým akcionářem městem Kroměříž odůvodnila, jednak skutečností, že díky většinovému zastoupení obcí, které neprodaly akcie má okres Kroměříž nejlevnější cenu vody ve Zlínském kraji a na tomto pozitivu by ráda i nadále participovala a jednak tuto spolupráci také odůvodnila možností, že takto budou moci být lépe směřovány investice VaKu na území města Chropyně např. za účelem obnovy vodovodního řadu.

K tomu moje poznámka, že VaK KM a za něj rozhodující představenstvo nemůže jednat ve prospěch, kteréhokoliv akcionáře, ale má jednat v zájmu podnikatelské činnosti VaKu KM. Tato její veřejná deklarace je po mém soudu v rozporu s § 51 zákona o obchodních korporacích.

Paní starostka také uvedla, že města Holešov a Hulín nemají aktuálně zájem na zpětném získání hlasovacích práv, protože jim to jejich finanční situace neumožňuje. Naopak obce Kvasice a Bezměrov podle paní starostky deklarovaly zájem podobně jako Chropyně svá hlasovací práva získat nazpět. Podle paní starostky je smlouva (buď s Českou spořitelnou nebo na ni navazující příkaznická smlouva) dosud platná a "závazná, no dejme tomu." (jedná se o přesnou citaci paní starostky). Minoritní akcionář město Chropyně disponuje aktuálně hlasovacími právy k jedné akcii.
Paní starostka uvedla, že ji navrhlo končící představenstvo VaKu KM a zastupitelstvo Kroměříže ji navrhlo a bude tedy zvolena. Doplnila, že za výkon funkce členky přestavenstva nebude pobírat v souladu s §5 zákona o střetu zájmů odměnu.

K tomu můj komentář: Usnesení kroměřížského zastupitelstva, které tak přijalo usnesení, že nominuje paní ing. Věru Sigmundovou jako zástupce minoritního akcionáře je tímto v mých očích úsměvné, protože sám tento minoritní akcionář ji včera ani dříve nenominoval. Paní Věra Sigmundová je tak pouze nominantkou města Kroměříž.

Co se týče dalšího bodu, kdy zastupitelé v roli předkladatelů Michal Vlasatý (kandidující jako komisař kriminální policie), Jaroslav Krejčíř a Josef Havela (zřejmě ředitel kroměřížského státního gymnázia) požádali o projednání informací z výše uvedeného článku. V rozpravě někteří zastupitelé a občané projevovali názory, že paní starostka byla či je ve střetu zájmů. Paní starostka uvedla, že podle jejího názoru se o střet zájmů nejedná a že za výkon funkce jednatele v uvedené společnosti, která vloni žádnou činnost nevykonávala, nepobírala a nepobírá žádnou odměnu a její případná odměna by byla v procentech odvislá od ekonomické úspěšnosti projektu, který společnost TAMOYA technology s.r.o. zamýšlí realizovat. Doplnila, že hlavní činností této společnosti je nakládání odpady, což je její profesní zaměření. Uvedla dále, že její divadelní působení bylo skutečností veřejně známou již dříve v minulosti a že její ustanovení jednatelkou bylo v kontextu bouřlivé situace v Chropyni, kdy povolební vyjednávání mohlo skončit i tím, že by nebyla uvolněnou zastupitelkou. Tím by se mohla dostat s ohledem na své závazky (konkrétně hypotéku) do obtížné situace. K tomuto bodu bylo přijato 2.bodové usnesení, kterým zastupitelstvo vzalo na vědomí informace z uvedeného článku a uložilo vedení města provést nezávislou firmou ekonomický audit investičních zakázek za volební období 2010-2014. Dle slov zastupitele Vladimíra Blažka se tak stalo 16ti hlasy z 16ti přítomných (chyběl zastupitel Jaroslav Hloušek). Paní starostka dala dle svých slov veřejný příslib, že ukončí své jednatelství ve společnosti TAMOYA technology s.r.o.

K tomu můj komentář: Mám za to, že úvodní slovo předkladatele bylo velmi volnou až nepřesnou interpretací informací z mého článku, když na skutečnosti v tomto úvodním slovu uvedené reagovala fakticky přesnými poznámkami k jednotlivým zakázkám paní starostka.

Diskuze k tomuto bodu i některým předešlým se dotkla i způsobu a provádění veřejných zakázek realizovaných z dotačních titulů. Zvláštní pozornost byla zaměřena na projekt kompostárny, kdy paní starostka poměrně detailně vysvětlila průběh tohoto projektu v jeho dvou podobách. Některé účastníky zasedání vysvětlení neuspokojilo a podivovali se nad dvojími náklady modifikované zakázky. I v tomto bodu paní starostka auditoriu vysvětlila, že zastupitelstvo města 14/4/2014 po podrobné diskuzi odmítlo přijmut dotaci ve výši cca 55% uznatelných nákladů a rozhodlo se usilovat o dotaci na jinak postavený projekt. Na dotaz pana Maršálka, kdo je odpovědný za zmařené náklady za přípravu projektu Kompostárny uvedla paní starostka, že toto nechť si posoudí každý sám, a to na základě jí podaného vysvětlení, že Státní fond životního prostředí podal dvěma různým firmám připravujícím dotační žádosti tehdy pravdivou informaci, že město Chropyně podporu v režimu de minimis dosud nečerpalo. Po podání žádosti na kompostárnu, však byla v mezidobí vyřízena dotace na druhou dotaci a s ohledem na to nemohla být poskytnuta původně očekávaná dotace ve výši cca 90% na kompostárnu. Po rozhodnutí zastupitelstva 14/4/2014 došlo tedy k natolik významnému přepracování projektu kompostárny, že to dle názoru paní starostky odůvodňuje nové náklady. Poznamenala, že pokud by obě dotace vyřizovala jedna firma, nemuselo k této situaci dojít, protože informace o podpoře de minimis by byla firmě připravující žádost známa. Pokud jsem správně pochopil, dle názoru pana Maršálka vznikla chyba na městském úřadu a tam je třeba také vidět zavinění nákladů na dva projekty namísto jednoho.
V souvislosti s jinou zakázkou (zkráceně nazývanou kropící vůz), kdy došlo mj. za spoluúčasti města ve výši 8% nákladů tj. cca 72.000 Kč k nákupu 20 ks lisů na PET lahve za 605 tis Kč vč. 21% DPH, účastníci diskuze vyjádřily rozhořčení a podiv nad nízkou užitnou hodnotou této části zakázky, nad cenou cenou 30.000 Kč za jeden kus lisu, kdy uváděli, že pořizovací hodnota lisů je podle jejich zjištění okolo 2.000 Kč či do 5.000 Kč. Potřebnost lisů tkví podle slov paní starostky v nutnosti zmenšit objemnost tohoto typu likvidovaného obalu, aby nádoby na něj nebyly zbytečně zaplněny dříve než je optimálně vyčerpána jejich kapacita a tím byly umenšeny náklady na jejich odvoz ve vyšší než nezbytně nutné frekvenci. K montáži, kterou provedla Správa majetku města Chropyně (SMMCH) bylo řečeno, že uvedené lisy byly bez zásahu do jejich konstrukce převrtáním nesmontovatelné (jiné rozteče podstavců a lisů samých) a že dosud 1 ks nebyl ani namontován. Paní starostka uvedla, že tuto skutečnost měl jako reklamaci zajistit ten, kdo tento nedostatek zjistil. Nad to bylo z pléna poznamenáno, že uvedené lisy jsou již necelý půlrok po jejich montáži zarezlé a měly by být promazány, což navrhla i paní starostka. Ovšem odpovědný pracovník SMMCH konstatoval, že toto jejich konstrukce neumožňuje.

Na závěr jednání zastupitelstva, z jehož průběhu jsem zde uvedl pouze část konstatoval občan pan Dvořák své zklamání z přístupu většiny zastupitelů vyjádřit svůj názor k projednávaným bodům.

Na závěr uvádím, že jako červená niť se napříč různými body vedl postesk a stížnosti, jak z řad občanů tak i například členů finančního výboru o nedostatečné informovanosti k projednávaným záležitostem. Za vedení města se vyjádřila paní starostka, že někdy může být chybou, že si výbor podklady či účast vedení města či jednotlivých odborů k projednávání jednotlivých záležitostí nevyžádají a uvedla několik možností, které jsou jak občanům tak členům výborů i zastupitelům otevřeny, aby jejich informační penzum bylo dostatečné. Především v oblasti schválení územního plánu se občané ohrazovali proti skutečnosti, že byla touto změnou umožněna těžba na území města a skutečnost, že bude změna vč.tohoto projednávána nebyla z jejich pohledu dostatečně městem zveřejněna. Podobně se ohradili proti skutečnosti, že projednávání provozu spalovny je již od 15:00, když mnozí ještě plní své pracovní povinnosti. Tento čas však dle podaného vysvětlení stanovilo ministerstvo životního prostředí. Z řad zastupitelů sebekriticky zaznělo připuštění faktu, že mohli hlasovat i pro usnesení, která obsahovala i takové skutečnosti, jejichž dopad si při jejich přijímání neuvědomovali.

I v Chropyni stejně jako v Kroměříži tak po mém soudu platí, že čím více informací samo od sebe město a veřejní funkcionáři zveřejní, tím menší je prostor je pro - i mé - úvahy a dohady - nad tím, co se v místě děje nebo dít má.

Jinak vyjadřuji své uznání občanům Chropyně i části jejich zastupitelů vč.starostky kolik věcných a konkrétnch záležitostí dokázali, v jakkoli emotivních a náročných diskuzich probrat. Měl jsem dojem, že to byl v mnoha směrech ukázkový příklad skutečné občanské samosprávy, jakkoliv vnímám, že průběh a zakončení debat ne každého uspokojily, ale cesta, kterou se probírali k výsledkům (usnesením a úkolům) byla nesmírně poučná.

Omlouvám se pokud jsem někomu zkomolil jeho jméno, ale ne vždy jsem dobře rozuměl jeho vyslovení předsedajícím nebo samotným řečníkem.

Budu rád, pokud fórum www.kromerizan.cz bude sloužit k věcné diskuzi a umožní tak i nadále vyměňovat si názory na dění v našem městě a jeho směřování. Myslím, že přístup nevyjadřovat ani v tomto (anonymním) fóru sdělení, která by přispěvatel nebyl schopen říci veřejně pod svým jménem, je dobrým vodítkem pro takovou diskuzi.
26. 03. 2015 06:54 | zoufalec
To Marek: Děkuji za radu. Proč tak sublimuješ, když máš takový odstup? Houšťová ani Koukal v ANO už dávno nejsou. Stačilo se zeptat v ANO. A jestli víš o zakázce, která by šla k Vondráčkovi, tak sem s tím. Místo přihloupých vtipů mysli a nenahrazuj to arogancí. Google nenahradí mozek. A co se týká folklóru zde zavedeného- nejhorší diskuze je ta ve které si budou všichni tupě přikyvovat a toho kdo si dovolí něco říct eventuálně spráskají jako psa - jak radí pan Komínek. A jak ti připadám je mi úplně jedno. Úroveň použitého slovníku tě sama zařadila. A to že tvůj příspěvek je stále tady, to cosi napovídá i o platnosti kodexu kroměřížana-jak pro koho. A že kampaň proti někomu nenechá lidi v klidu a ozvou se, to je demokracie. Ale to ty jen těžko pochopíš. Leda by sis to vygúglil.
25. 03. 2015 13:39 | M.Janeček
to Marek:
souhlas viz můj příspěvek z 13.3. 14:12hod. o huse potrefené....
to Per Komínek:
Pravidla diskuze se porušují a identitu diskutujících nelze na internetu dohledat, / i při registraci lze uvést cokoli /. Tímto se kvalita příspěvků nezvýší. Jedinou možností je cenzura neslušných příspěvků a nereagovat, případně nečíst.
24. 03. 2015 16:00 | Marek
To zoufalec: Ty seš dobrej komik. Nejdříve napíšeš, že ho nikdo nebere vážně a pak tady trollíš s dotazama. Já to beru všechno s odstupem, ale fakt je, že Houšťová a Koukal v Kromclu ANO zakládali a Vondráček je taky ANO. A zakázky od Chropyně běžely k nim. Si to dogoogli, zoufalče. Možná, že nemá ve všem pravdu, ale to propojení by tam neviděl leda analfabet. A jako Spřeženec mi přijdeš spíš ty s tou antikampaní, která když nemože zpochybnit fakty, začne útočit na toho, kdo to napsal.
Zkus napsat, co v tom článku není pravda a pak Tebe a podobný "diskutéry" někdo třeba začne brát taky vážně. Já na místě autora bych nereagoval na jiný než věcný příspěvky. A ten folklór, který jste tu z nedostatku věcných argumentů namlátili do klávesnice bych nechal. Fakt zoufalý.
Kdyby pod článkem žádná diskuze nebyla, asi bych si taky myslel, že o nic nejde, Tím ale jak jste tu antikampaň rozjeli, jen potvrzujete, že v tom článku je pravdy víc než dost.
24. 03. 2015 15:16 | zoufalec
To David Dvořáček : Marně hledám nějaké spojení mezi ANO a paní Sigmundovou. (Vyjma koaličního spojení). Snad máte malinko zastaralé informace (tak snadno ověřitelné) nebo ty aktuální (také ověřitelné) úmyslně zamlčujete. Z toho vyplývá, že jste buďto nedůsledný, nebo lžete. Tož jak to teda je? Kdo jsou ti spřeženci Prosím?
22. 03. 2015 17:49 | Petr Komínek
Davide, nebuď bláhový, "bývalý Chropyňák" za tebou nepřijde a neodhalí svoji totožnost. Před delším časem jsem zde vyzval k obdobnému činu nějakého obdobného anonymního zde "diskutujícího" hrdinu, který urážel mne a mého mrtvého otce, mimo jiné, kdyby žil a ten odvážlivec by mu řekl urážky do očí, spráskal by ho jako psa, avšak hrdina se již neozval a rozhodně se neodhalil. Proto bych rád požádal provozovatele tohoto diskusního fóra, aby přijal opatření k tomu, aby znal identitu zde diskutujících. Také je zde pravidlem, že aktivní politici mají vystupovat pod svými pravými jmény, mám ale obavu a podezření, že jeden z přispívatelů je docela známým kroměřížským politikem, ale identitu neodhaluje, to je myslím chyba.
22. 03. 2015 11:27 | J.Bílek
J.Bílek
Děkuji autorovi za plnohodnotnou odpověď, víc jsem ani nečekal.
Jenom bych vás poněkud poopravil o vašem názoru na Aténskou demokracii. Ekklésiá ( lidové shromáždění ) totiž zdaleka nebyla tak plnoprávná jak jste si vysnil. Jednak účastnili se jen ti jejichž oba rodiče byli občany Atiky, samozřejmě otroci a ženy ne. Účastnit se muselo 6 000 mužů a nedokážu si představit jak si říkali své názory, bez urážení ( toto tvrzení pokud vím není nikde zmiňováno). Nebyl-li dostatek účastníků, pak byli občané násilím odváděni do amfiteátru Pnyx vojáky. Pokud o něčem píšete, je dobré o tom i něco vědět (např. Zde http://gregor.blog.ihned.cz/c1... )
22. 03. 2015 04:23 | David Dvořáček
Než se pustím do pár poznámek, rád bych učinil důležitější vsuvku a upozornil, že díky o.s. Barbořice má každý možnost dnes 22.3.2015 od 14:00 připojit se k dalšímu dobrovolnickému úklidu našeho města, a sice úklidu vrcholu kopce Barbořina viz zde http://www.mojekromeriz.cz/kal... A komu to nevyjde nyní, může přímo na stránce http://www.barborice.cz/ najít vhodnější termín u dalších plánovaných dobrovolnických úklidů. Lidem ze sdružení Barbořice budiž všechna čest.

Vzpomněl jsem si, při čtení příspěvků na glosu, kterou mi věnoval kdysi v rozhovoru investigativní novinář Jaroslav Spurný. Tento nositel několika novinářských ocenění poznamenal, že čím lepší článek je tím menší vyvolá bezprostředně věcnou reakci, tím větší naopak přichází mlžení a tím větší jsou ataky osobního charakteru. Na podobné dopady občanského aktivismu mne upozornil, komentovav mé snahy o boj proti zašantročení kroměřížského VaKu, Martin Kameník, druhdy předseda občanského sdružení Oživení, jež bojuje proti korupci a za občanskou participaci na správě věcí veřejných. Také mi vytanul Radek Novotný, jehož jsem měl tu čest jednou plnomocně zastoupit na VH VaKu a který si s dopady veřejného vystupování užil své.

Začnu těmi příspěvky, které jsou však k tématu:

Ad Miroslav Daněk: Je jistě dobře, že se paní starostka Sigmundová zúčastnila besedy se senátorem Malým. Já jako občan, bych však uvítal, kdyby paní starostka formou šířeji dostupnou přístup města Chropyně a kroky, které učinila k naplnění usnesení zastupitelstva města Chropyně osvětlila. Podobně jako nepoměrně lépe než v minulosti komunikují zastupitelé kroměřížské ČSSD (Holík, Sehnalová, Slanina, Šindler) na stránkách místní organizace http://cssdkromeriz.webnode.cz...
Ale jako občan Kroměříže bych byl především rád, kdyby autor této nominace starosta města Jaroslav Němec, tuto nominaci osvětlil více než jen poukazem na velmi nepřesně uvedené usnesení zastupitelstva města Chropyně. Totiž pan starosta dne 26.2.2015 kroměřížským zastupitelům a občanům tvrdil, že „Chropyně má usnesení zastupitelstva, které pověřuje starostku města Chropyně k tomu, aby se zajímala o to, jestli může odkoupit ty svá hlasovací práva a na základě i tohoto jsem vybral, nebo i doporučil zastupitelstvu ke schválení paní Sigmundovou.“
Chropyně však takové usnesení nemá. Zastupitelstvo města Chropyně přijalo dne 28.4.2014 usnesení, které zní: „ Zastupitelstvo města Chropyně ukládá starostce města Ing. Věře Sigmundové: a) hlasovat na Valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. proti převodu akcií města Chropyně na další subjekt a b) podniknout potřebné kroky směřující k ukončení smluv, které byly v souvislosti s převodem akcií uzavřeny mezi městem Chropyně a Českou spořitelnou, a.s.“ Tedy ani slovo o tom, že tím přijatým řešením, o které má starostka zajímat je odkup hlasovacích práv, ale pouze podniknutí kroků směřujících k ukončení smluv s Českou spořitelnou. Ponechme stranou lidovou tvořivost, že ukončit smlouvu nelze, že smlouvu lze naplnit, porušit (sic!), nebo změnit. Tedy v situaci, kdy je Chropyně stále vázána smluvně, k jinému partnerovi než ke Kroměříži a kdy tento její smluvní závazek je nebezpečím pro pozici města ve VaKu se v podstatě proklamativní usnesení Chropyně stává součástí odůvodnění nominace chropyňské starostky kroměřížským starostou do orgánu VaKu. Nerozumím, nesouhlasím.
Ale zpět k informování veřejnosti:
Také nerozumím tomu, proč před hlasováním na zastupitelstvu Kroměříže 26.2.2015 nevystoupila, když zastupitelka za (koaliční) ČSSD Olga Sehnalová, výslovně uvedla, že ji pozvala. Snad by článek jako je tento ani nevznikl, pokud by jasná slova postoje paní starostky zazněla nebo byla písemnou formou k dispozici. Myslím, že čím kvalitnější a obsahově plnější je komunikace zvolených politiků, tím menší je prostor pro dohady, domněnky, nejasnosti a dohledávání jejich stanovisek a kroků.
Jestliže se pak nad to v minulosti stalo, jak uvádí v popisu VH VaKu 30.4.2014 její účastník Vojtěch Navrátil, že starostka Chropyně Věra Sigmundová neměla s sebou pověření od zastupitelstva Chropyně k jeho zastupování a odjela si pro něj, je to o to větší důvod k ostražitosti. Pokud by se toto stalo zástupci Kroměříže na některé z klíčových VH VaKu, mohli bychom o vliv ve VaKu velmi snadno přijít.
S vaší poznámkou ,že by bylo lépe sledovat jednání kroměřížského zastupitelstva než chropyňského plně souhlasím. Ostatně právě proto článek však vznikl, totiž po nominaci paní starostky kroměřížskou radou a vyšel před jejím projednáním kroměřížským zastupitelstvem.
Dále: Máte-li pravdu, že chropyňský zpravodaj dává možnost vyjádřit se k práci radnice i kritickým příspěvkům, lze to považovat za příklad dobré praxe. A jen bych doplnil, že za dobrou praxi považuji i skutečnost, že v usneseních rady, jak jsou zveřejňována na internetu město Chropyně uvádí i konkrétní termíny plnění úkolů a zodpovědné osoby.

Ad nana: Váš příspěvek k finančnímu objemu smluv se Spolia invest je irelevantní, pokud neznáte objem zakázek v jednotlivých etapách regenerace sídliště. Na samotném faktu, že jednou stojí TDI tolik a jindy 7-8x více není nic zvláštního, pokud mají zakázky odlišný objem prováděných prací a jejich složitosti.

Ad Meduna Miloslav: Ve shodě s panem Daňkem mám nad Vaším příspěvkem otazník, A také vykřičník. Považuji Váš příspěvek za nedokončený. Buď byste měl uvést, proč vůči paní starostce používáte tak pejorativní výrazivo (zlatokopka narýžovala), nebo byste jej měl vzít zpět.

Ad Vladimír Dědek: Máte pravdu, jsou to pečlivě vybraná fakta, a to ta která se týkají propojení osob kroměřížské buňky ANO 2011 a paní starostky. Toto personální a následně i podnikatelské propojení paní starostky mi přišlo zajímavé u osoby, jež má býti z vůle našeho města v jeho statutárním orgánu. Nikoliv jak, píšete „přehlédl“, ale zcela záměrně jsem neuvedl, žádné další zakázky, protože jsem žádné propojení neviděl a nevím, proč článek, který poukazuje v souvislostí s její nominací na její vazby, by měl být rozšiřován o věci, které s těmito vazbami nesouvisí. Pokud bych zjistil jiné podobné propojení, uvedl bych jej v článku. Článek není o zadávání veřejných zakázek v Chropyni, nezkoumá ani způsoby jejich zadávání ani kvalitu výsledku. Tuto ambici jsem neměl. Nevnímám svůj článek tak, že by „paní starostka se svými kamarádíčky“, jak píšete „stavěla ostatní radní do pozice nesvéprávných statistů.“ Do podobné role by v mých očích paní starostka postavila kolegy radní či zastupitele (a fakticky i občany Chropyně) pokud by paní starostka nejpozději po té, co se začala podílet na podnikání firmy Rozkladovna s.r.o. 18.11.2013 o této své vazbě na firmy pana JF neinformovala. Jsem však přesvědčen, že jako úspěšná a zkušená politička toto neopomenula a že uvedla tuto informaci do zápisu z jednání rady, který jsou k dispozici zastupitelům a prostřednictvím schválení činnosti rady zastupitelstvem i občanům Chropyně. Stejně jako informaci, o tom, že se stala jednatelkou další společnosti pana JF. Teprve pokud by to neuvedla, snad by se vystavila tomu, že by někdo mohl pochybovat o transparentnosti jejího jednání či o zastírání a pak také spekulovat nad tím, proč se to stalo.

Ad Vladimír Dědek (To Alois:): Dovolte dotaz neinformovanému: Píšete, že „ Koalice vítěze vládne – poražení v opozic kontrolují.“ Je prosím pane Dědku pravda, jak píše pan Kroupa, že místa v kontrolním výboru obsadila v Chropyni po volbách také jen koalice ODS-ČSSD ? Tedy, že opozici byla účast v tomto zásadním kontrolním institutu odepřena ?
Dále píšete k značce Alois, že ...kdyby shlédl vystoupení pana Malého a dalších na besedě k vodárně... Je škoda, že tak chvályhodný počin pana Malého nebyl zvukově zaznamenám ,protože např. já, který jsem se na uvedenou besedu až do neděle těšil, jsem z důvodu onemocnění dcery angínou zůstal s touto doma a přišel jsem tak o to, co zaznělo.

K přispěvateli pod značkou Pamětník 2: Zdá se, že se míjíte s podstatou článku. Nepsal jsem článek o veřejných zakázkách v Chropyni. Pokud bych jej psal, jistě by témata, která uvádíte byla podstatná. Ale již jsem to tu připomínal. Nepsal jsem ani o korupci, protože o žádné nevím.

Před koncem věnuji jednu vážnou odpověď poslednímu dotazu osobě zde vystupující jako J.Bílek: Ne, J.Bílku, není pravda, že bych se kdykoliv v minulosti zabýval placeným lobingem v tisku. Budiž tak zodpovězen i hanící mne šleh „bývalého chropyňáka“, který je „zvědav, zda si David svůj honorář zaslouží.“ David si svůj honorář nezaslouží, protože své články nepíše za honorář, ale píše ze zájmu o věci veřejné a jen lituje, že osob, které do kroměřížan.cz své články posílají, je vcelku poskrovnu, neboť občanská aktivita a schopnost včas, veřejně a pod svým jménem vyjádřit názor je základem diskuze. A demokracie je diskuze, jak říkal TGM. Nebo ne ?
A konečně, „bývalý chropyňáku“: Zúčastním-li se jednání chropyňského zastupitelstva a Vy píšete, že se jej zúčastníte, buďte chlap, přijďte za mnou, představte se mi a řekněte mi to ještě jednou do očí.
Když jsme na vysoké škole probírali téma občanství, republikánství (neplést s americkým republikanismem) a demokracie, vždy vyučující kladli důraz především na jedince. Jeho schopnost formulovat své postoje, vyslovovat je, argumentovat k nim. Součástí aténské demokracie pak bylo shromáždění občanů, kteří si dokázaly přímo a do očí říci své názory bez toho, že by druhého považovali za neplnoprávného partnera a osobně jej uráželi. V obcích velikosti Kroměříže (nebo i Chropyně) je forma současné osobní účasti všech diskutujících téměř nemožná a ke zprostředkování diskuze slouží moderní komunikační nástroje. Diskuze bez odpovědnosti za svá slova, je však pouhou karikaturou modelu diskuze. Karikujícími jsou pak Ti, kdo své názory neumí sebevědomě, totiž pod svým jménem vyslovit, snad ze studu za zlobná slova, jež z nich padají, snad z existenciálních obav, jež jsou smutnou vizitkou prostředí, které se však nikdy nezmění, budou-li mlčet a nevystoupí-li v prvé řadě sami za sebe.

A nyní odpovídajícím totiž odlehčeným způsobem k té části hnoje, pardon příspěvků, jež zdobí laskavé tóny přispěvatelů, kteří věnují tolik pozornosti autorovi článku, že jim pak ani nezbývá prostor k pochopení či k vyjádření k faktografické stránce článku.

Nuže zoufalci J.Bílkovi Pamětníkovi 2 Jinému Karlovi budiž věnována tato slova: Ano jsem syn svého otce, který se po odejití z funkce, snaží VaK řídit z pozadí, z popředí, ze severu, jihu, východu i západu. Nominace, již učinilo současné zastupitelstvo, stejně jako nominace, jež učinilo minulé zastupitelstvo a dokonce i předminulé zastupitelstvo tomu hrají do karet. Jsou a byly to vesměs jeho kolegové, spolupracovníci, podřízení či osoby, které uvedl do funkcí. Namátkou Miloš Malý, Karel Holík, Ladislav Lejsal, Josef Palíšek, Jaroslav Němec, Jarmila Číhalová, Pavel Horák, Marek Šindler. Olga Sehnalová, Vladimír Křemeček.
Pravda je také, že autor se snažil zasahovat do evidence docházky, evidence pošty, evidence zbrojních průkazů, evidence občanských průkazů, evidence zveřejňovaných informací, evidence numismatické sbírky na kroměřížském zámku, evidence drobného hmotného investičního majetku a to vše proto, že je nezřízený alkoholik, workoholik, psychotik, neurotik, sklerotik, erotoman, gambler, volič Strany zelených, stoupenec zeleného čaje a odpůrce Miloše Zemana.

Konečně všem, kteří budou mít v budoucnu péči mou ostudnou minulost, tragickou přítomnost a příšernou budoucnost, množství vad mého pokřiveného charakteru, zátěž bojácné povahy a mdlého temperamentu, kuriózní shluk neuronů, jež 29 hodin denně kolotá tím, kde jiní mají mozek, chci vzkázat spolu s jedním profesorem: „Uvnitř zeměkoule je ještě jedna mnohem větší než ta vrchní.“ (Jaroslav Hašek, Díl první, kapitola 4.)
21. 03. 2015 19:54 | zoufalec
To J.Bilek: o čem se to vlastně tady diskutuje? Pana Dvořáčka snad ještě někdo bere vážně?
21. 03. 2015 17:55 | J.Bílek
Začnu od konce
to chropyňák
O kompostárnách nevím nic, o dotacích jen minimálně a o dotaci na kompostárnu pro Chropyni adekvátně tomu. Když si přečtu vyjádření k ekonomice kompostárny, dedukuji, že uváděné 4 mil zisku představují úsporu nákladů za likvidaci biologicky rozložitelného odpadu.

to M.Janeček
Mne se ptáte špatně, protože opravdu proč byla kapacita změněna nevím a popravdě mne to ani nezajímá. Vím jen, že se o tom jednalo na loňském zastupitelstvu, s minulou RMCH. Nakonec město má odborné útvary, které se na tom patrně podílely.

to Redakce ( cenzor )
Protože jsem stačil před začátkem práce přečíst příspěvek Pamětníka 2, spolu s panem Karlem se ptám.

Tak jak to teda je ?
- Je autor opravdu syn bývalého starosty Dvořáčka, jenž po odejití z funkce se snaží VAK řídit z pozadí ?
- Je pravda, že autor se v rámci svého působení na okresním úřadě zasahoval do evidence docházky ?
- Je pravda, že autor je léčený alkoholik ?
- Je pravda, že autor se zabývá placeným lobingem v tisku ?
20. 03. 2015 12:59 | glosátor
Ještě bych k tématu VAKu dodal jednu vtipnou věc.
Ať již byli zástupci obcí prodávajích akcionářská práva VAKu korupční či ekonomicky naprosto naivní (nebo oboje), tak se jim asi nechca podařila zásadní věc:
Inkasovali do rozpočtů prachy, které nebudou muset vracet a v případě neplatnosti smluv ani nijak protiplnit. Jak to známe z Forresta Gumpa - i blbec se někdy trefí :-)
20. 03. 2015 12:57 | chropyňák
Tak jestli bude kompostárna generovat pro město 4mil zisku, jak uvádí starostka ve sdělení na níže uvedeném odkazu, to by snad mohlo omluvit i všechny ty jejich přešlapy. Akorát se obávám, že tou poslední větou v uvedeném sdělení zase vše popřela : "Pro úplnost dodávám, že veškeré mé odpovědi se vztahovaly k dotaci, která nebyla na základě usnesení zastupitelstva města, akceptována." . A pravda je opět někde jinde, ale zřejmě se nedozvíme, kde :(
20. 03. 2015 12:44 | glosátor
K příspěvku Pamětníka 2:
Nemám rád a priori napadání za korupci při zadávání veřejných zakázek. Jsem taky názoru, že se postupně se zpřísňováním zákona zúžil manévrovací prostor pro neférové jednání. Což je jedině dobře. Ale nevymizel.
Řekl bych, že těch zákulisních dohod a manipulací bývalo dříve hodně.
Rozlišoval bych pak ty manipulující starosty na 2 druhy:
a) Ví, že jinak by obec dotaci nedostala (resp. přístě už by nic nedostala) a prostě se smíří s tím, že musí vyhrát předem určený.
b) Sám na tom rýžuje.
Když se systém vyčistí, tak ony ty dotace tak jako tak do těch obcí poplynou. Rozdíl mezi starostou a) a b) bude v tom, že ten a) tu šmelinu již podporovat nebude, kdežto b) ano a bude pořád něco vymýšlet.
20. 03. 2015 12:25 | M.Janeček
To p.Bílek:
Proč byla kapacita navýšena? Byla kapacita kompostárny při první žádosti o dotaci chybně vypočítána?
http://www.muchropyne.cz/conte...
Dle odpovědi starostky byla kapacita kompostárny stanovena na 1.874 tun za rok. Byla vypočítána dle metodiky Ministerstva životního prostředí. Projektová dokumentace byla zpracována firmou IWW engeneering s.r.o.
V odkazu uvádím podobnou metodiku MŽP viz Příloha č. 3: Příklady různých typů komunitních kompostáren z praxe.
http://www.mzp.cz/c1257458002f...
Příklad č.2): Komunitní kompostárna pro město se 17 000 obyvateli. Kapacita zpracování: 1500 t/rok. Chropyně má cca 5000 obyvatel a rozhodlo se oproti původnímu návrhu navýšit kompostárnu na 1874 tun/rok?? A přitom je všeobecně známo, že kompostárny prostě nejedou. Většinou se hovoří o tom, že pro komposty nemají odbyt. Z obecních kompostáren je obvykle odebírá samotná obec pro údržbu městské zeleně, nekvalitní komposty směřují na rekultivaci skládek a výsypek. Jednoznačně největším odběratelem vyrobených kompostů by mělo být zemědělství. To se však k jejich odběru příliš nemá, ačkoliv kompost představuje zdroj živin pro rostlinu, zlepšuje úrodnost půdy a chrání půdu před erozí. Hodně zemědělců považuje aplikování kompostu za ztrátu zisku.
20. 03. 2015 12:22 | chropyňák
S vystoupením na zastupitelstvu v Chropyni to není zas až tak snadné, neboť i samotným zastupitelům vymezuje jednací řád ZM časový limit pouhých 3 minut !!! max. dvakrát k téže věci - poté budou starostkou umlčeni. A kdo nevěří, tak ať se přijde podívat, jak to chodí v Chropyni...
20. 03. 2015 11:24 | Miroslav Daněk
Souhlasím jak s redakcí, tak s panem Komínkem ve věci anonymní diskuze v Kroměřížanu. Myslím, že každý by měl najít v sobě odvahu, a dnes má tu možnost napsat co si myslí a také přednést fakta, která jsou mu známa. Nemám nic proti "drbům", ale i u těch by měl být znám přispívatel. Jasně, že jsou témata, u kterých může být jejich uveřejnění, zejména v dnešní společnosti, pro příspivatele částečně nebezpečné, pak se musí dotyčný rozhodnout zda se svou kůží půjde na "trh". V tom případě, by snad bylo možné uvést nějaký svůj nick, ale v každém případě, by adresáta měla znát redakce, která by postupovala v rámci zákona o ochraně osobnosti.
Jinak nejrychlejší schválení přispívatele by bylo přes e-mail. Ten určitě má každý , ale u Facebooku a podobných sociálních si nejsem jist.
Obavy o to, že by diskuze zde nebyla, nemám obavy. Pokud má občan zájem o to, aby se mu zde dobře žilo, dobře hospodařily volené orgány a vlastně fungovaly všechny úřady , občany placené.
A pokud někomu jde jen o rozdmýchávání nenávisti a zášti nebo pomluv, tak asi nebude nikomu vadit, že zde takové příspěvky, typu bulváru nebudou.
Jinak určitě ti, kteří mají zájem na situaci v CHropyni se zúčastní jednání zastupitelstva. Po této diskuzi si myslím, že bude bouřlivé, tedy pokud dotyční najdou odvahu vystoupit a zřejmě dlouhé.
Ale opět si rýpnu, ale už snad naposled , zatím jsem se nedočetl od pana Meduny kolik si tedy zlatokopka "narýžovala".
20. 03. 2015 08:28 | chropyňák
Pane Pamětníku 2, pan Dvořáček hned úvodem článku předeslal, že "...cílem tak není ani jakkoliv poškodit, v ní zmíněné firmy ani rozporovat kvalitu odvedené práce těchto firem. Cílem je doplnit zastupitelům města Kroměříže před jejich rozhodnutím mozaiku informací o této kandidátce (tzn.starostce Sigmundové)...". Určité ale máte velmi dobré informace přímo od zdroje, když víte, že "...Firmy byly vybírány v řádných výběrových řízeních vedených různými odbrnými agenturami. A vždy je hlavním vodítkem výběru cena-opět v souladu se zákonem...jsou brány v úvahu i všechny další zákonem stanovené podmínky." . Můžeme vás požádat jestli byste nechtěl odhalit vaši identitu, ať víme nakolik vážně tato slova můžeme brát ? Když i firma, která administrovala výběrová řízení v Chropyni ,sama připustila a uznala svá pochybení, zní to, co píšete poněkud nevěrohodně.
20. 03. 2015 02:09 | Pamětník 2
Vážený glosátore, bod d) Vašeho v příspěvku je přesně to, nač upozornil už pan Dědek a co jsem podrobněji rozebral ve svém příspěvku a byl vymazán pro údajné osobní napadání. Pan Dvořáček "opomenmul" mnohá fakta a využil jen ta, která mu posloužila k očerňování starostky města Chropyně. A právě finální dodavatele investičních akcí, ty kteří realizovali mnohamilionové zakázky, ty pan Dvořáček ze svého hledáčku vypustil. Proč asi? Kam se ztratila jeho důslednost a bazírování na faktické přesnosti? A kde je objektivita redakce kroměřížana? Zatímco pan Meduna bezostyšně nazve starostku Chropyně zlatokopkou a neslušným člověkem, je jeho příspěvek ponechán bez povšimnutí, a můj příspěvek poukazující na prokazatelnou manipulaci s fakty panem Dvořáčkem byl vymazán. K čemu řešit otázky, jestli účastníky diskuze a autory článku lustrovat nebo ne, když chybí základní vůle poskytnout všem názorům spravedlivě stejný prostor? Je snad pan Dvořáček chráněná osoba, která může všechno? Nebo jak to vlastně je? Kde jsou v jeho analýze firmy jako SÚS KM, IPT Měrovice, JC Stav, Teslice a další......kde jsou ty souvislosti a podezřelé vazby? Firmy byly vybírány v řádných výběrových řízeních vedených různými odbrnými agenturami. A vždy je hlavním vodítkem výběru cena-opět v souladu se zákonem. Samozřejmě ta nejnižší, a také pochopitelně jsou brány v úvahu i všechny další zákonem stanovené podmínky. To je snadné si ověřit, snadné samozřejmě pro toho, kdo si něco ověřit chce. Na těchto informacích přece není nic tajného. Agentura, která by stanovená pravidla nedodržela, velmi rychle by dovybírala. O všech výběrových řízeních jsou vedeny protokoly a lze je zpětně kontrolovat. Takže o co jde, pánové? Můžete mně opět smazat, pravdu jen těžko smažete.
20. 03. 2015 00:10 | glosátor
Zajímavý článek.
Několik poznámek:
a) Smlouva Chropyně a ČI - pokud se jedná o tvrzenou absolutní neplatnost, tak v takovém případě tam není třeba žádného vyvázání se. Smlouva je prostě neplatná "i bez soudu".
b) V malém městě má vazby "každý s každým". Sám vidím několik dalších, které jsou z hlediska článku na první pohled zajímavé, avšak z hlediska nějakého veřejného zájmu nikoliv.
c) Je logické, že pokud někdo administruje dotace a je úspěšný, tak si ho město najímá znovu. Dotací je hodně, tak se tak děje často a všude.
d) Spíše bych se zaměřil na to, jestli jsou při vypisování dotací a výběrových řízení dodržována férová pravidla a také mrknul na finální dodavatele (nápovědou může být pokud patří mezi místní "známé firmy") a zkusil to rozklíčovat.
19. 03. 2015 22:05 | Petr Komínek
Pane Gremlico, něco podobného jsem Vám - redakci, navrhoval již na začátku existence tohoto diskusního fóra. Bohužel, tady když někdo vystoupí pod svým jménem, v dobré víře, že bude diskuse bez nutnosti někam chodit, hned se na něj vrhne anonymní hrdina, ale pod vlastním jménem se nechce odhalit. Podporoval bych registraci a jasná jména a nebo aspoň registraci tak, že jména bude znát redakce, také by to nebylo špatné. Zase na druhé straně bychom se asi mnohé informace nedověděli.
19. 03. 2015 20:59 | Redakce - Petr Gremlica
Dělím zde lidi na anonymy a lidi vystupující po svým jménem (a i u těch je někdy možnost, že to nejsou oni). Dle toho i beru různě vážně každý z příspěvků. Pokud pan Dvořáček někoho urazil nebo poškodil, tak je to jeho boj a musí si ty věci obhájit sám a to zde snad dělá. Tématu, o kterém píše, nerozumím. Měl téma a napsal článek, který se týká situace v Kroměříži a dostal prostor. Pokud máte i vy nějaký text, tak nám jen zašlete na redakce@kromerizan.cz a můžeme zveřejnit i váš text.

Příspěvek Pamětníka nesplňoval kodex Kroměřížana. Nic víc, nic míň.

Už nějakou dobu uvažujeme nad registrovanou diskuzí - neboli, předtím než kdokoliv přidá příspěvek, tak se bude muset přihlásit přes Facebook, Google nebo podobný systém - prostě aby bylo jasné jaká je vaše identita. Co si o tomto řešení myslíte? Budete zde i nadále diskutovat nebo tím diskuzi "zabijeme"?
19. 03. 2015 16:58 | Jiný Karel
Tak jak to teda je? Je pan Dvořáček skutčně tentýž, o kterém Pamětník 2 psal v příspěvku smazáném pro překročení čáry? Četl jsem to ráno a ptám se: Kde je ta čára? Kde je ta pomyslná hranice? Proč se k tomu nevyjádřil Pan Dvořáček? Lhal a podváděl, nebo ne? Proč někdo může jiné urážet a jiný je chráněná osoba?Jaká pravidla cítíte Pánové z kroměřížana? Dělíte snad lidi na různé kategorie?
19. 03. 2015 10:18 | Pamětník 2
Omluvu příjmám. Já myslím že těch pár čtenářů, co to stihlo přečíst si obrázek udělalo. Nebylo tam ani slovo nepravdy. Vše ověřené účastníky i náhodnými svědky popsaných událostí. Jen holé skutečnosti, které, chápu, jsou dost nepříjemné. Pročte-li si kdokoliv stávající příspěvky, jistě si též udělá závěry sám, ne každá osobní invektiva je za hranou, jak se zdá. Ještě že náš krásný jazyk má tolik skvělých přísloví-například to o hřebíčku, hlavičce a kladívku.
19. 03. 2015 09:06 | chropyňák
Asi bude problém v tom, že se zastupitelé Chr. buď málo zajímají o to co projednávají a schvalují nebo se k nim takové informace vůbec nedostanou. Třeba o celé kauze související s dotacemi na výstavbu kompostárny neměli zastupitelé tušení, dokud se vše nezačalo rozmazávat a medializovat v souvislosti s tragédií z počátku r.2014, která s tím údajně souvisela - když to v souvislosti s dotacemi na kompostárnu začalo hrozit hodně velkým průšvihem, najednou se začalo řešit i na zastupitelstvu (jenže to už se jen žehlily průšvihy), rychle se měnily dodavatelské smlouvy, revokovala se usnesení, měnily podmínky dotace, dělala se znovu výběrová řízení (jak jinak než zase přes IWWA,že?), teď se ještě bude budovat nový přístřešek ke kompostárně za půl mega ( opět kšeft pro starostčinu spřátelenou firmu- KAMAXmetal) a všechno stálo město další prachy - když už bude starostka odpovídat na zastupitelstvu,měli by si zastupitelé nechat podrobně vyčíslit, na kolik ta zpackaná investiční akce město vyšla ? A proč vůbec ještě nefunguje, když podle starostčiné informace ve zpravodaji 2013 měla fungovat už na jaře 2014? A kdo za takové mrhání penězi nese odpovědnost ? Korunu tomu nasadila firma IWWA svým darem Chropyni ve výši 5tis Kč za neprofesionálně provedená výběrová řízení -to je zralé na podání podnětu k prošetření na ÚOHS a trestního oznámení za porušování povinností při správě cizího majetku! Pozn:Vše v textu uvedené nejsou bláboly,ale vychází z usnesení rady, usn. a jednání zastupitelstva, www a zpravodaje Ch.-můžete si dohledat
19. 03. 2015 08:02 | Redakce
Pamětník2: Omlouváme se, ale poslední příspěvek byl už za hranou = smazaný. Prosím bez osobních útoků.
18. 03. 2015 16:47 | Jarda1
Už jen chybí ztroskotanci a zaprodanci.
18. 03. 2015 16:29 | P.Pospíšil
Budete zklamáni, ale myslím, že na pořadu zmíněného zastupitelstva bude spíše kauza nechtěné těžby šterkopísku a výstavby spalovny v Chropyni. ZM Chropyně totiž v loňském roce v tichosti těžbu schválili změnou územního plánu a to opět téměř jednohlasně - pouze jeden zastupitel byl proti. Starostka tvrdí, že je to pro město přínosem. Tak uvidíme, co to komu přinese, nebo přineslo. Myslím, že tato kauza je pro město daleko důležitější než "podnikání" starostky, na které se nám odpovědí stejně nedostane. Po 38.sjezdu jsem ale klidný, plánované 40 procentní zastoupení žen na kandidátkách strany ČSSD starostku doufám, vynese do jiného jeviště.
18. 03. 2015 15:20 | Miroslav Daněk
"Základní otázkou je, komu tento bulvár (Kroměřížan.cz) vychází vstříc další nesmyslnou štvavou kampaní. Všechny informace v článku Kroměřížana jsou tendenční a nepřesné,podávané účelově a zkreslujícím způsobem a všechna z toho plynoucí podezření jsou nepravdivá a jsou součástí boje mocenských
skupin přinutit několik měst a obcí k rozprodeji VaKu."
(http://www.muchropyne.cz/conte...)

Tak o co vám pane Dvořáčku tedy jde? Snad se vám na jednání zastupitelstva Chropyně dostane odpovědi, pokud tam vůbec dojedete. A nebo budete zajedno s panem Komínkem a jeho výrokem:
"A rozhodně nemám zájem poslouchat "moudra" páně Malého a to už nikdy a už vůbec ne dobrovolně." (Dosaďte za Malého Sigmundovou)

Jinak nevím co si mám myslet o vašem ironickým vyjádření ke článku v Chropyňském zpravodaji. Ale asi to patří do strategie vašeho "imiče".
18. 03. 2015 13:43 | Bývalý chropyňák
No a je to venku. Cui bono-jak napsal pan Dědek. Společně pro Chropyni - nebo spíš společně pro sebe. Není nic trapnějšího než politik toužící po korytu. Vlastně ano - ještě trapnější je tzv. Spravedlivý pisálek, který se neštítí ničeho. Ale od Karla bych čekal vyšší intelektuální úroveň. Ta patetická otázka - tak jak to teda je? I desetileté dítě si na tyhle otázky dokáže vygúglit odpovědi. Asi něco úplně nevyšlo a bylo třeba usměrnit diskusi. No nic - to zastupitelstvo bude opravdu zajímavé. Rozhodně nebudu chybět. Jsem moc zvědav, jestli si David zaslouží svůj honorář.
18. 03. 2015 11:06 | chropyňák
Otázky ohledně starostky Sigmundové položené v tomto článku a v diskusi zřejmě nenechávají chladnými některé zastupitele Chropyně a jistě přes značnou nevoli starostky ( jak vyplývá ze Zpravodaje-viz příspěvek p.Dvořáčka níže), se dostaly i na program jednání zastupitelstva Chropyně dne 25.3.2015. Doufejme, že i ostatní zastupitelé se o tuto záležitost začnou hlouběji zajímat a uvědomí si svoji zodpovědnost vůči občanům a nezůstane tentokrát jen u tradičního souhlasného přikyvování starostce a zvedání rukou bez připomínek, jak se dříve dělo...
18. 03. 2015 08:58 | David Dvořáček
Vyšlo nové číslo Zpravodaje města Chropyně s velmi hezkým vyjádřením paní starostky. Neméně kouzelné je, že jako jeden z prvních zpravodajů se rozhodl otisknout anonym (viz článek nad starostčiným vyjádřením). Zde ke stažení http://www.muchropyne.cz/conte...
17. 03. 2015 17:06 | Karel
Tak jak to teda je ?
- Vondráček založil firmu IWWA, ale vstupem do politiky z ni vycouval a ridi to z pozadi ?
- IWWA je firma zamerena na cerpani evropskych penez ?
- Sigmundova a Chropyň spolupracovala/spolupracuje s firmou IWWA ?
- Sigmundova uz sedi v predstavenstvu VaK Kromeriz ?
17. 03. 2015 09:47 | Vladimír Dědek
To Alois: Máte 100 % pravdu.I panu Malému voliči vystavili účet. Nevzpomínám si ale, že by skuhral někde nad arogancí moci. Jestli ano-sem s tím. A rozhodně jste nečetl v mém příspěvku nic o tom, že voliči rozhodují o tom co je pravda a co je lež. Jen rozhodují o tom, komu dají důvěru a komu ne. To by pochopil i Paroubek. Brouk Pytlík asi ne. A pan Kroupa je tu řešen jen proto, že z nedostatku faktických argumentů někdo vytáhl na světlo jeho starý řekněme fejeton. Ostatně jako uvědomělý občan měl povinnost při podezření na trestný čin podat například trestní oznámení. Jenže co kdyby se nic nenašlo, nebo něco vyplavalo na povrch..... (samozřejmě pouze hypoteticky). Naříkat v tisku nad zlými arogantními vládci pár týdnů před volbami.....to není moc hrdinské. A moje plky nemusíte číst. Já jsem vás nenutil. Vzneste dotaz přímo na ty, kteří za kritizované
skutečnosti nesli zodpovědnost.
Máte na to zákonného právo. A raději pozorněji čtěte, abyste nezkresloval co bylo řečeno. A třeba i ostatní příspěvky. Zkuste to. Pamětníci ještě žijí.
17. 03. 2015 08:40 | Alois
No panu Malému pak také voliči vystavili účet (můžete najít na www.volby.cz) a nějaké jeho řeči byly zbytečné, prostě voliči rozhodli, že nemá pravdu. Tedy dle Vašeho mustru, kdy o tom co je pravda a lež mají rozhodovat volby. Což je hloupost.
Mě by ale třeba zajímala odpověď k tomu koupališti, územnímu plánu a neochotě k tomu svolat zvláštní zastupitelstvo (jinde se to děje), peníze hasičům na plyn. Je toho tam hodně. Stačila by krátká věcná odpověď místo plků o výsledcích voleb.
A na závěr, nevím, kdo vše věděl. Paroubek?
16. 03. 2015 19:48 | Vladimír Dědek
To Alois: Předvolební bláboly pana Kroupy neobsahovaly žádná fakta, která by bylo možno dokazovat nebo vyvracet. Nebýt nebetyčné touhy pana Pospíšila něco na adresu zlatokopky Sigmundové také připodotknout, zůstal by tento literární skvost zasypán prachem kdesi v zapomenutí. Důkazy měl tehdy před volbami předložit pan Kroupa. Kdyby ovšem nějaké měl. Házení špíny lidi zas až tak moc nebaví. Mají svých starostí dost. Proto asi ten "volební" úspěch pana Kroupy. Ale to už je pryč. Voliči zavolili a rozhodli. Prostudujte si výsledky na stránkách Statistického úřadu. S hledáte, kdo dostal důvěru a kdo ne. Koalice vítěze vládne - poražení v opozici kontrolují. Není-li opozice schopna si s tím poradit, je to její chyba a žádný nářek nad arogancí moci ji neomlouvá. Po 4 letech voliči všem vystaví účet -koalici i opozici. To je ta demokracie.
A to že jste vzpomněl pana Malého.....kdybyste namísto planých řečí shlédl jeho vystoupení (a dalších) na besedě o vodárně, nemusel jste se dovolávat Boha a věděl by jste co tam říkal. Když nic, tak byste měl víc informací pro zpřesnění názoru. Ale možná že víte všechno nejlíp sám a informace nepotřebujete. Kdo jen že to taky všechno věděl?
16. 03. 2015 16:44 | Jarda1
Z OH do SD-LSNS přejít nešlo, jelikož to byl stále týž subjekt. Byť přejmenovaný a spojený ještě s jiným (viz historie Občanského hnutí třeba na wikipedii).
16. 03. 2015 16:37 | J.Bílek
to M. Janeček
"Proč se cena dodávky technologie ve druhém výběrovém řízení navýšila více než o jeden mil. korun?"
Odpověď :
Možná je jiný rozsah technologie, než ten původní a i proto byla původní dodávka zrušena. Škoda že nechodíte na zastupitelstvo, které je veřejné a pokud já vím tak tam byla tato otázka na podzim řešena a schválena.
to Meduna Miloslav
Patrně píšete pod pseudonymem, nicméně pravým Chropyňským zlatokopem byl váš jmenovec, který hned po revoluci vyrazil vyrýžovat peníze na kopání Rakouských železnic. Dalším počinem bylo zlatokopectví v Restauraci u nádraží, kde skončil dříve než začal, když s kamarády vypil v hospodě co teklo a následně ji musel zavřít.
to P.Pospíšil
Uvádět tu do povědomí, jako vzorného zastupitele pana Kroupu není příliš košér. Před revolucí Předseda rady brigád socialistické práce Technoplastu Chropyně, rychle převrací kabát a stává se profesionálním revolucionářem a v roce 1990 starostou Chropyně. Jako okresní předseda Občanského hnutí, údajně zanechává po parlamentních volbách 1992 několikamiliónový dluh a přechází do SD-LSNS. Ve volbách 1998 kandiduje za Čtyřkoalici a je zvolen do senátu. V této době kvete jeho zářná kariéra, kdy jako jediný politik v historii ČR vystupuje se zdravicí na sněmu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Dále je zde jeho pověstná cesta na Filipíny( možná do Indonésie) s dalšími třemi senátory, která nás všechny stála čtyři milióny korun. Následně v roce 2004 kandiduje do senátu za SNK-ED, ale zvolen není, končí předposlední. Je jako pověstný brouk Pytlík, všude byl, všechno zná a se vším poradí. Pokud se týká uvedeného článku "Viděno z opoziční lavice", pak se jistě týká celé RMCH a minimálně tří starostů, Macháčka, Hlouška a Sigmundové. Ovšem konkrétna je tam minimálně. Souhlasím s Vladimírem Dědkem že je to předvolební guláš, který ale občanům Chropyně nechutnal.
16. 03. 2015 11:39 | Alois
No já bych chtěl konkrétní rozporující odpovědi na to co tam ten pan Kroupa uvádí. To, že budete hanit a naznačovat, že vše je vyřízeno tím, že ho lidi nevolili.
16. 03. 2015 09:50 | Vladimír Dědek
Tak tedy ještě jednou pro pana Aloise. Pan Kroupa pojal svou předvolební agitku tak, že napsal tento nekonkrétní kompilát na téma co kdo možná řekl a nebo snad nějak jinak.......ze záznamů nic z toho co tvrdí nevyplývá. Jestli ano tak mně prosím opravte (a prosím fakta - manipulací a tlachů už tu bylo docela dost) Jak vykonával tento notorický kritik svůj mandát a jak plnil funkci opozičního zatupitele? Asi nic moc - dle výsledků voleb soudě. Nebo snad považujete princip zastupitelské demokracie za hloupost pane Aloisi? Pro mne rozhodně tento názorový turista není věrohodný. O to tu jde - o důvěryhodnost. p.s. pan Malý Vám také asi leží v žaludku? Asi o tom hodně víte - možná by to chtělo méně domněnek a více informací z alternativních zdrojů. Pak by jste věděl co kde říkal a nedovolával se Boha. Ten má svých starostí dost.
16. 03. 2015 08:40 | Alois
To, že někoho někam nezvolili nějak neosvětluje to co píše. To bychom mohli i říkat, že to co říkal p. Malý k VaKu (a bůhví co tam říkal) bylo naprosto irelevantní, jelikož nebyl zvolen do zastupitelstva. Což jak sám pisatel "Dědek" uzná je hloupost.
16. 03. 2015 00:03 | Vladimír Dědek
Pan Kroupa svým článkem uvařil myslím tak trochu vyčpělý a nechutný předvolební guláš. Ti kdož přišli k volbám vystavili kandidátům jasná vysvědčení a panu Kroupovi a jeho uskupení zřetelně ukázali červenou kartu. K tomu nemá cenu nic dalšího vysvětlovat. A pokud pan Pospíšil sahá k takovým tlachům, jako k důkazům arogance moci současného vedení radnice, tak není ani dál o čem diskutovat.
15. 03. 2015 20:07 | Miroslav Daněk
Vztah mezi bývalým starostou města a senátorem ing. Františkem Kroupou a starostkou města nebyl v zastupitelstvu zrovna moc přátelský. Jistě je možné usuzovat, že článek o něčem vypovídá, ale z jednoho článku a vybraných případů nelze říci , že zastupitelstvo se dostalo do pozice nesvépravných statistů.
Možná je dobré, že se jednání zastupitelstev aspoň někde nahrává a pak doslovný přepis mnohdy zní jinak než dotyčný napíše v tisku. (http://www.muchropyne.cz/conte... )- resp. č.09
Ale co je podstatné, v Chropyňském zpravodaji je dávána možnost se vyjádřit k práci radnice i kritickým příspěvkem, což nebývá zvykem v mnoha místních zpravodajích.
Ale jinak jak pracují zastupitelé zhodnotí občané při volbách. A co se děje po volbách, možná se to někomu nelíbí, je již věcí zvolených zastupitelů z jednotlivých politických stran .

Možná už jsem dotěrný, ale zatím jsem se nedočetl kolik si tedy zlatokopka "narýžovala", tedy zejména od pana Meduny.

Ale nebylo by lepší sledovat práci kroměřížského zastupitelstva, Chropyni nechat jejím občanům, i když jak už jsem psal, se to týkalo spíše VaKu. Je to tak pane Dvořáčku?
15. 03. 2015 10:55 | P.Pospíšil
Arogance moci.
Článek: Viděno z opoziční lavice
http://www.muchropyne.cz/conte...
Článek bývalého zastupitele, který popisuje poměry v zastupitelstvu Chropyně bude částečnou odpovědí na otázku, jak se ZM dostali do pozice nesvéprávných statistů mezi kterými si starostka se svými kamarádíčky dělá co se jí zlíbí.
14. 03. 2015 09:41 | Vladimír Dědek
To Anonym: chytrému napověz....hloupému to nevysvětlíš. Používám stejného práva jako vy , v souladu s kodexem kroměřížana. (cca řádek 24) Kdyby jste si ho na uvedené adrese prostudoval, nežli jste vypustil do této diskuse své jinak velmi vtipné glosy, neztrapňoval byste se obviňování ze lži. Pro obsah diskuse to má ovšem pramalý význam. Nepotřebuji si (a dle kodexu ani nesmím) zde dělat reklamu. Podnikání i živnostničení je tvrdá práce a na tom není nic k machrování. Google je možná sfiňa - ale mozek, pane Anonyme (křestní jméno nám nějak vypadlo nebo co), ten je třeba používat také. Jinak je to googlování jen házení perel sfiním.
14. 03. 2015 00:14 | Vladimír Dědek
To budou nervy na pochodu pane Janečku. Snad by jste mohl mít tolik slušnosti a mohl přestat lustrovat ostatní diskutující. Tuhle diskusi neřídíte a rozhodně nebudete umlčovat ty, kteří mají jiný názor nežli vy. Pan Dvořáček účelově vybral a sestavil fakta která se mu hodila k denuncování chropyňské starostky. Co se nehodilo do této koncepce, to prostě a jednoduše přehlédl. Zatím jeho počin tak nějak u kroměřížských zatupitelů nezabral. Budiž jim to ke cti, že tomuto nechutnému nátlaku nepodlehli. V Chropyni, jak si ostatně každý, kdo umí číst může zjistit, proběhla celá řada investičních akcí, které pan Dvořáček tak nějak přehlédl, nebo o nich uvedl jen ty informace které považoval za potřebné. Realizovaly je, v jeho účelově zaměřeném rozboru neuvedené firmy, vybrané ve výběrových řízeních vedených různými profesionálními agenturami. Svým rozborem postavil pan Dvořáček ostatní radní Chropyně do pozice nesvéprávných statistů mezi kterými si starostka se svými kamarádíčky dělá co se jí zlíbí. Aby sám sobě i ostatním dokázal jak je objektivní, neopomněl opakovaně zdůraznit že to jsou opravdu všechno jen a jen fakta. Na ten detail, že jen ta pečlivě vybraná, už neupozornil. Samozřejmě že na vše co pan Dvořáček učinil, má svaté právo. To je svoboda názorů. Komu to má posloužit - to uvidíme. Počkejme, až se někdo na některém příštím zasedání hrdinně postaví a vyzve tu zlatokopku k rezignaci. Jo....a nějaká ta petice by se snad taky mohla podařit, ne? Pak bude jasné cui bono.
13. 03. 2015 21:47 | Miroslav Daněk
Pane M.Janečku nebo kdo a co jste, ? Je to snad diskuzní web a každý má zatím ještě právo napsat názor.
Jak tu čtu, tak máte s panem Dvořáčkem ml. velmi dobré informace , tak nevím kdo tu zagágá, že by potrefení houseři
Já se slušně zeptal, kolik si paní "zlatokopka" Sigmundová narýžovala.
Ale už začínám tušit o co jde a , že je to jen zástupný problém . Jedná se opět o VaK. Senátor Malý odešel a tak je nutné si najít nový objekt "zájmu".
P.S. pro vás pane Meduno, pokud jste čech, tak my používáme nějaké háčky a čárky nad některými slovy a zejména pro vás živnostníka, by to mělo být samozřejmostí.
Ale jinak asi netušíte k čemu sloužíte?
13. 03. 2015 14:12 | M. Janeček
To dědek,daněk nebo co jste..
Pokud nemáte více co k tématu co říct, prosím vás, zanechte komentářů.
Jen na sebe poukazujete.
Ono se totiž říká : potrefená husa zagágá.
13. 03. 2015 13:15 | Meduna Miloslav
Ujistuji Vas pane Dedek,ze nejsem ani Svoboda,ani Danek,ani pani Zigmundova, a pokud si myslite,ze mam chorobnou nenavist proti pani Zigmundove a ze pouze plivu špinu tak jste to vse špatne pochopil. S pozdravem Vas Stryc.
13. 03. 2015 12:05 | Anonym
O nic nejde pane Dědek,jen jste byl usvědčen ze lži.Příště tady s vašim podnikáním nemachrujete.Google je sfiňa.:-)))
13. 03. 2015 10:14 | M. Janeček
Pro pana Davida Dvořáčka : Váš seznam by se určitě dal vylepšit o spoustu zajímavých souvislostí. Jen částečně upřesním Váš seznam: RMCH vypsala dne 26.7.2013 veřejnou zakázku na dodávky Kompostování pro město Chropyně a vysoutěžila za částku 3 195 tis.Kč bez DPH od firmy ENERGREEN projekt s.r.o. Přihlášeny byly tři firmy, přičemž druhá firma Elkoplast cz s.r.o. byla o 2 tis. dražší.
Zástupcem zadavatele byla firma IWWA consulting, s.r.o., žádost o dotaci včetně potřebných dokumentů, studií a analýz zpracovala firma IWWA s.r.o. za částku 185.130,- Kč, projektovou dokumentaci zpracovala firma IWW engeneering s.r.o. za 21.780,- Kč. Za jakou částku zastupovala firma IWWA consulting, s.r.o město v této veřejné zakázce mi není známo.
Z důvodů chyby při žádosti o dotace na celou akci nebyla městu schválena dotace ve výši 90%, ale pouze ve výši 55,7%, což bylo způsobeno, dle mlživého vyjádření starostky: „souběhem čerpání prostředků v režimu de minimis“. Podpora de minimis je podpora, která nesplňuje náležitosti veřejné podpory, i když je poskytovaná ze státních prostředků a zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, ale je omezena limitní částkou (stropem), kterou může v rozhodném období město obdržet. Zkrátka zadavatel žádosti společně s městem zapomněli, že dotaci na tento druh činnosti již čerpali. Jednalo se o dotaci na nákup kropícího vozu v roce 2013.
Po veletočích v RMCH, kdy rada dne 31. 3. 2014 nejprve schválila odstoupení od žádosti o dotaci na veřejnou zakázku, později, 7. 4. 2014, toto rozhodnutí revokovala a doporučila zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 55,7%. Vždy téměř jednohlasně. Pouze jednou se jeden radní zdržel.
Zastupitelstvo však 14.4.2014 nakonec rozhodlo nevyužít dotaci ve výši 55,7% a nařídilo podat novou žádost o dotaci. To znamenalo nové výběrové řízení na stejnou akci.
RMCH vypsala dne 28.8.2014 novou veřejnou zakázku na dodávky Kompostování pro město Chropyně a tentokrát ji vysoutěžila za částku 4 371 tis.Kč bez DPH opět od firmy ENERGREEN projekt s.r.o. Přihlášeny byly tentokrát pouze dvě firmy, přičemž druhé místo obsadila opět firma Elkoplast cz s.r.o.
Zástupcem zadavatele byla samozřejmě opět firma IWWA consulting, s.r.o. nově za cenu 60 500 Kč. Nová žádost o dotaci včetně potřebných dokumentů, studií a analýz zpracovala firma IWWA s.r.o. za částku tentokrát 153.000,- Kč.
RMCH dne 26.11.2014 přijala finanční dar ve výši 5.000 Kč od firmy IWWAL consulting, A za co? Zřejmě za zpackané zastupování města. Kolik však za opakované výběrové řízení stálo město ať si každý spočítá sám. Jak asi vypadalo druhé výběrové řízení, když to předešlé bylo zrušeno a závazky z podepsaných smluv hrozily sankcemi? Proč se cena dodávky technologie ve druhém výběrovém řízení navýšila více než o jeden mil. korun?
12. 03. 2015 18:44 | Vladimír Dědek
To Anonym: zkuste kupříkladu www.kromerizan.cz/clanky/view/5/kodex-kromerizana. Zbude vám víc času na diskusi namísto fízlování. Hodně úspěchů a jasnou mysl. Jistě to zvládnete.
12. 03. 2015 17:01 | Anonym
OSVČ pod jménem Vladimír Dědek na KM okrese marně hledám.
12. 03. 2015 13:04 | Miroslav Daněk
Musím vás pane Meduno uklidnit. Nejsem ani pan Dědek ani starostka Sigmundová. Přispívám pod svým jménem, i když se to asi moc nenosí. Jinak vám už odpověděl pan Dědek, co k tomu více dodat. Ale stále čekám kolik si starostka vyrýžovala.
11. 03. 2015 23:56 | Vladimír Dědek
To Nana: Pátral jsem dál a zjistil jsem ještě podezřelejší skutečnosti. IX. Etapě předcházela VIII. Etapa a k neuvěření je, že Ti chropynští filutové plánují dokonce XI. Etapu revitalizace. A v tom už je tedy opravdu něco velmi zvláštního! Ta podoba......
11. 03. 2015 18:33 | nana
Tohle je docela zajímavé, zvlášť když se jedná o téměř stejné investiční akce.... "27. 6. 2012 RMCH schválila smlouvu na technický dozor s plněním 24.920 Kč bez DPH se společností Spolia invest, s.r.o. (jednatel a společník Ladislav Koukal, druhý jednatel a společník Zdeněk Hofírek), jež se týká „IX. etapa projektu regenerace panelového sídliště Chropyně.
9. 5. 2013 RMCH schválila smlouvu s firmou Spolia invest s.r.o. na technický dozor investora projektu „X.etapa regenerace panelového sídliště v Chropyni“ za cenu 171.000 Kč bez DPH."
11. 03. 2015 16:57 | Vladimír Dědek
Vaše zášť vůči paní Sigmundové mi připadá až chorobná pane snad Meduno. Ujišťuji vás, že nejsem ani Sigmundová, ani Daněk - jsem Dědek. Vzmužte se a pokuste se pochopit že mám na věc svůj názor a nemám žádný problém naslouchat názorům odlišným a diskutovat o nich. S tím vy zřejmé máte problém. Zatím jen plivete špínu a konkrétního nic jste nám zatím nesdělil. Škoda.
11. 03. 2015 14:30 | Petr Svoboda
Vážený pane Meduna,zjevně nic nechápete a pletete hrušky s jabkama.Doporučuji vám si přečíst příspěvky ještě jednou a pomalu.Snad to pochopíte.:-))))
11. 03. 2015 14:20 | Meduna Miloslav( Alias Daněk2)
Pane Daňku nebo možna Dědku je me srdecne jedno co Vy si myslite,a obec Plešovec me nelezi ani v patě jako ostatni obce a mesta. Pisu o Chropyni. O jakych davech hrnoucich se k byvale Biance pisete? Proste kavarna s cukrarnou Bianka byla rozhodne vetsim přinosem pro obcany nez stavajici cukrarna a nevim co mate proti usmivajicim se vietnamcum? No mam takovy dojem ze si odpovida a diskutuje sama starostka. Ale ani bych se nedivil pane "Daněk popr Dědek.
11. 03. 2015 13:18 | M. Janeček
to p.Dědek
To, že podnikáte 25 let znamená, že jste začal někdy po revoluci, kde začít podnikat bylo snadnější než dnes, a za tu dobu jste si zřejmě vybudoval nějaký okruh zákazníků, tak budete asi v jiné pozici než prodejce zákusků. Plně souhlasím s p.Svobodou, že město není firma, která tvoří zisky. Město by mělo mít zájem na provozování cukrárny, a kde jinde než na náměstí.
11. 03. 2015 11:51 | Petr Svoboda
To.p.Dědek-Podle vás bude pro občany Chropyně asi mnohem prospěšnější když se v prostorách budou prodávat hadry a bude vás obsluhovat usmívající se Vietnamec.Na zákusky si přece každý může zajet do Kroměříže.Nějak zapomínáte na to,že město má sloužit ke spokojenosti občanů a ne za každou cenu podnikat.
11. 03. 2015 10:56 | Vladimír Dědek
Pane Janečku, jsem živnostník už 25 let a jsem zcela probuzený. Podnikání je samozřejmě náročné. Ale pokud nejsem schopen pokrýt běžné náklady, raději bych zkusil jiné zaměstnání. Město není charita a je jeho povinností majetek zhodnocovat a ne rozdávat.
11. 03. 2015 10:23 | B. Hrouška
Vyjádření starostky ve zpravodaji č.01/2012 k vypovězení bývalé nájemkyně: Dospěli jsme k závěru, že smlouva s provozovatelkou kavárny a cukrárny Bianca
je pro město již několik let velmi nevýhodná. Nechali jsme tedy zpracovat odbornou analýzu, která zkoumala výši nájmů podobných zařízení v okolních městech. Není tudíž pravdou,že o zvýšení nájmu v Kavárně – cukrárně Bianca rozhodla rada města na základě „nějakého odhadu“. Rada tedy rozhodla o zvýšení nájmu na základě odborného posouzení a přehledu nájmů v okolních městech podobné velikosti jako Chropyně. Podle tohoto přehledu se pohybují ceny nájmu v rozmezí od 1.000 Kč až po 2.400 Kč/m2 a rok.
Bože chraň nás, dnes budou rádi, že tam někdo půjde za třetinu.
11. 03. 2015 10:19 | M. Janeček
To p. Dědek
"Ostatně, 700 korun nájmu za den není pro schopného živnostníka tak moc." - Vy jste živnostník??, v jakém oboru?? Probuďte se!
11. 03. 2015 08:51 | Vladimír Dědek
Bianca ani stánkaři na chropyňském náměstí rozhodně nezajistí rozkvět tohoto území. A rozkvétajícímu sídlišti zajisté pomohly i rozsáhlé úspěšné revitalizace. Ty "davy proudící" do staré Biancy jsou tak trochu jen snovou fikcí. Ostatně, 700 korun nájmu za den není pro schopného živnostníka tak moc. Dostatečně jste nás pane Meduno přesvědčil, jak moc Vám vadí současná starostka a jak nesnášíte Plešovec. Ale obohaťte prosím naše nitra o konkrétní zlatokopecké počiny paní Sigmundové. Zatím se tak nestalo. Máme si snad myslet, že lžete?
11. 03. 2015 08:51 | Vladimír Dědek
Bianca ani stánkaři na chropyňském náměstí rozhodně nezajistí rozkvět tohoto území. A rozkvétajícímu sídlišti zajisté pomohly i rozsáhlé úspěšné revitalizace. Ty "davy proudící" do staré Biancy jsou tak trochu jen snovou fikcí. Ostatně, 700 korun nájmu za den není pro schopného živnostníka tak moc. Dostatečně jste nás pane Meduno přesvědčil, jak moc Vám vadí současná starostka a jak nesnášíte Plešovec. Ale obohaťte prosím naše nitra o konkrétní zlatokopecké počiny paní Sigmundové. Zatím se tak nestalo. Máme si snad myslet, že lžete?
10. 03. 2015 12:16 | Petr Svoboda
Vážený pane Meduna,jen pro Vaše upřesnění co se týká kavárny Bianca.Nájem kavárně město zvýšilo na cca1320Kč za metr ročně což bylo pro provozovatele z finančních důvodů neakceptovatelné a stejný nájem byl stanoven i pro nového nájemce cukrárny která ze stejných důvodů jako kavárna Bianca k 31.3.2015 končí.Dle posledních informací se pro nového nájemce cena pronájmu snižuje cca o 2/3 původního nájmu.Čili asi tak se v Chropyni 'férově'podporují drobní podnikatelé.
09. 03. 2015 21:05 | Miroslav Daněk
Pane Dvořáček - o problémech se smlouvami i postupy co s tím, hovořila paní starostka 12.ledna na besedě se senátorem Malým k problematice VaKu.
09. 03. 2015 20:03 | Miloslav Meduna
Vazeny pane Danek,samozrejme ze muzu zminit par veci co pani starostka pro Chropyni udelala. Mimojine to,ze náměstí se stalo jakési podivne prostranstvi,které slouzi hlavne jako parkoviste,misto restaurace a cukrarny Bianka vznikla jakasi pseudo cukrarna ktera samozrejme nemela sanci nahradit byvalou Bianku. A to jen proto,protoze mesto potrebovalo "nutně" zvysit najemne. Zatim co sidliste "kvete" tak centrum Chropyne,myslim tim starou cast Chropyne i s namestim umírá. Dokonce pani starostce z Plesovce vadili i ti stánkaři u pošty. A to neni zdaleka vse co se pani starostce "podařilo". Jen jeste postrádám více jeji fotografii a to nejen v kazdem čisle Zpravodaje ale mozna se dockame i na čelni zdi radnice.
09. 03. 2015 20:00 | Petr Komínek
Davide, chápu tvoji snahu a uvedené informace, dobře znám pana Radka Novotného, který část svého života věnoval a věnuje problematice vodáren a kanalizací v této korupcí a podvodníky prolezlé zemi a to s doslovným nasazením vlastního zdraví a života. Osobně jsem se s ním setkal a dostal jsem informace, které mne přesvědčili, že je naprosto nezbytné střežit VaK jako oko v hlavně a za žádných okolností nedovolit vstup jiných fyzických či právnických osob do vlivu a vlastnictví VaKu Kroměříž. Že se jedná o miliardové zisky, je jasné a kdo to nechápe a myslí si, že pustit z rukou občanů města Kroměříže a ostatních obcí tento podnik, je doslova a do písmene nezodpovědný a nebo zkorumpovaný a nebo je mu úplně jedno, jak to s VaKem dopadne. Takový člověk by opravdu měl své kroky zvážit, protože by nenávratně okradl občany o obrovský majetek tak, jak to udělali někteří politici v okolních městech, ale také by se z něj stal naprostý vyvrhel a pochybuji, že by se našel občan, který by s ním ještě promluvil, či s ním chtěl mít něco společného. Takový politik by určitě tady skončil. Davide, nechápu, jak proti informacím, které jsi předložil může zůstat někdo chladný, nezamyslet se a nepřemýšlet o pozadí a cílech některých lidí, kteří zřejmě mají takové zájmy, jaké jsem popsal. Držím ti palce a panu Radku Novotnému také, kéž by se představitelé našeho města lépe zamýšleli nad talovými důležitými rozhodnutími.
09. 03. 2015 16:40 | David Dvoracek
Drobna oprava k predchozimu prispevku: Jeho adresatem a nikoliv autorem je pan Miroslav Danek. Za chybu se jemu i ctenarum omlouvam.
09. 03. 2015 14:39 | Miroslav Daněk
Vážený pane Daňku, jediný, kdo skutečně fakticky hájí zájmy města Kroměříže ve VaKu je pan Radek Novotný. A to jediným svým postupem ve věci VaKu Zlín. Druhou takovou skupinou je podnikatelské uskupení akcionářů VaKu HSK a PMS, stačí si přečíst zápisy z valných hromad.
Zda město Chropyně v čele s paní starostkou sleduje zájem neprodat akcie VaKu, nejsem schopen posoudit. Zatím vnímám jen fakt, že město Chropyně je zavázáno smlouvou akcie prodat. Pokud víte, které konkrétní kroky město Chropyně či jeho starostka podnikly k tomu, aby se z tohoto závazku vyvázaly, budu jen rád, pokud mne i další spoluobčany na to zde upozorníte, nejlépe s uvedením zdroje, kde se můžeme o takových skutcích přesvědčit. V podstatě však jedinou takovou konkrétní aktivitou může být žaloba na neplatnost uzavřených smluv, či jejích částí. O tom, že by byla městem Chropyně podána nemám žádnou informací, ale takový krok bych považoval za skutečný projev vůle neprodávat akcie.
Můj příspěvek nikde nezmiňuje ani finanční odměnu paní starostky za výkon funkce ve VaKu, protože to je pouze parciální a pro mne i nepodstatný záležitost. Stejně tak článek nezmiňuje skutečnost, že by paní starostka porušila nějaký zákon Což neznamená, že se tak nestalo.
A označujete-li za souhrn drbů usnesení rady a zastupitelstva města Chropyně, záznamy v živnostenském rejstříku, vyjádření paní starostky a uvedení jejího působení, je to vaše věc. Já tyto věci považuji za fakta, předložená mnou proto, aby si každý mohl udělat sám obrázek. Svůj náhled jsem pak odděleně od těchto faktů sdělil v posledním odstavci.
Záležitost kolem VaKu je natolik zamotaná a zároveň závažná, že mi přijde důležité, aby občané měli možnost ji sledovat s maximálním množstvím informací. včetně zařazení jednotlivců do ekonomicky spjatých skupin.
09. 03. 2015 10:33 | Miroslav Daněk
Pane Meduno , můžete sdělit občanům kolik si vyrýžovala "zlatokopka" pro sebe a co získala pro město Chropyně za dobu starostování?

Pane Dvořáčku nevadí vám spíše, že starostka Sigmundová nehodlá prodat akcie Chropyně ve VaKu? A jinak kolik myslíte, že za svou funkci ve VaKu dostává?

A asi by bylo vhodné říci občanům v "čom" porušuje starostka zákon . Jinak je to jen souhrn drbů, jak píše J.Bílek.
08. 03. 2015 20:08 | Meduna Miloslav
Stale cekam kdy uz konecne pani Sigmundova z Plesovce dobrovolne odestoupi z pozice starostky a uz se do Chropyne nevrati. Nechci zde rozvadet proc tahle zlatokopka nepatri mezi slusne lidi. Tyto clanky me a doufam,ze i vsechny obcany Chropyne jen utvrdi,ze tahle pani nema co v Chropyni delat. Zustante prosim pani starostko v Plesovci,nebo se radeji dejte na drahu hereckou.
02. 03. 2015 13:50 | David Dvořáček
ad J.Bílek: Stále pomíjíte podíl paní starostky na podnikání zmiňovaných firem. Co máte na mysli tím "podíl drbů" ? Jestliže jsou některé informace nepřesné, budu rád, pokud je uvedete na pravou míru. A ještě jednou: Článek nebyl napsán, proto, aby problematizoval způsob zadávání zakázek v Chropyni ani podnikatelský model nebo úspěšnost zmiňovaných firem, ale aby poskytl občanům a zastupitelům informace o nominantce rady města Kroměříže do výkonného orgánu VaKu. Toto téma bylo relevantní vzhledem ke čtvrtečnímu zasedání kroměřížského zastupitelstva.
02. 03. 2015 10:37 | Eyes HackPlomb
Nabízí se řečnická otázka, proč se paní starostka stala jednatelkou? Bylo to za odměnu, že firmy pana Fránka pro město pracují? Nebo příslib do budoucna?
01. 03. 2015 23:02 | J.Mar
Paní starostka se stala jednatelkou společnosti TAMOYA technology s.r.o. :-) předmět podnikání-pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor-asi další pojistka pro možný neúspěch při volbě starosty v CHrop. Volba byla nejistá, i když byla dle informace tajemníka Mú Chop. před volbou podepsána jakási tzv.koaliční smlouva, o tom jak v budoucnu hlasovat.
01. 03. 2015 14:26 | J.Bílek
to Marian
Možná o dotacích nic nevím, ale je-li něco oficiální stavba, tak končí kolaudací a zapsáním do katastru nemovitostí a zkuste tuto stavbu najít na příslušné parcele.

to autor

Já samozřejmě nevím jak bude Sigmundová zastupovat Kroměříž ve VAKu, ale to jak Hebnarová hájila město při pádu pódia (viz zde http://kromerizsky.denik.cz/zp... ) je zřejmé, nehledíc na to hned město zadalo dodavateli další novou zakázku.

Žádný podíl na hospodaření firem jste neuvedl, pouze podíl drbů. Zadávat firmám opětně zakázku, pokud se už osvědčili je v podnikatelské praxi jaksi normální, Opak, který předvedla starostka Hebnarová je velmi zvláštní.
26. 02. 2015 22:34 | Petr Komínek
Takže 14 hlasy, to mi něco připomíná, ohlédnuli se do minulosti, nebylo to zrovna dobré období. Je k zamyšlení, proč nominuje Kroměříž starostku Chropyně a ne kohokoliv ze zastupitelů či zastupitelek Kroměříže? Pro mne je to nepochopitelné. A kde se vytratila jednotnost hlasování zastupitelstva. Je na pováženou, když nominace byla odhlasována pouze tou nejtěsnější většinou, to vždy ukazovalo na velký rozpor a v případě VaKu mne to znepokojuje zvlášť.
26. 02. 2015 19:23 | David Dvořáček
ad J.Bílek: Nějak pomíjíte podíl paní Sigmundové na podnikání zmiňovaných firem.
Vaše cui bono Vám neberu. ale doporučuji Vám poslechnout si záznam z dnešního zastupitelstva. To, co tam zaznělo i to, co tam nezaznělo je výmluvné. 14ti hlasy byl návrh odhlasován. Věra Sigmundová je v tuto chvíli největším akcionářem nominována do představenstva VaKu. Uvidíme, zda ji nominuje ještě i chropyňské zastupitelstvo nebo zda Kroměříž bude svůj návrh muset revokovat. A také bude nesmírně zajímavé sledovat, kdo bude město Chropyně na VH zastupovat a vykonávat hlasovací práva k akciím města Chropyně. Pokud by tato práva vykonával zástupce, kterého v následujícím zasedání svého zastupitelstva Chropyně nezmocní, bude opět nesmírně zajímavé sledovat další vývoj. Stejně jako situace, kdy by se prokázali právem účasti a hlasování na VH dva zástupci.
26. 02. 2015 17:00 | Marian
Víte něco o dotacích? Jak byste tak chtěl stavět bez stavebního povolení? To nejde.
26. 02. 2015 16:48 | J.Bílek
Po přečtení článku jsem si řekl cui bono ( komu ku prospěchu ). Přece obsahem není nic co by bylo trestné, nemorální, nebo něčemu škodilo. Navíc všechna rozhodování byla, jak uvedeno, Radou města Chropyně. A jestli je důležité kde, kdo, s kým hraje ochotnické divadlo a jestli je to za odměnu, nebo ne je přece irelevantní.
Jo kdyby autor zveřejnil, že poslaneckou kampaň pana Vondráčka financoval (údajně) rezident STB p. Hanák přes svou firmu Kromexim, bylo by to jistě údernější, stejně jako to že asistent pana Vondráčka, pan Bílek je do dnes vyšetřován ve spojitosti s Českou poštou kde působil jako investiční ředitel.
Až jsem si dal do spojitosti jména pana autora a jméno významné postavy, bývalého starosty, Petra Dvořáčka, známého z organizování neúspěšného prodeje Vaku, mi svitlo. Patrně nová snaha zajistit si nějaké prebendy v novém rozdávání karet, kam se Sigmundová nehodí.
Závěrečná otázka :
„Zkusme si vyměnit jméno Věra Sigmundová za jméno Jaroslav Němec (nebo Daniela Hebnarová, Miloš Malý nebo Petr Dvořáček) a zkusme si představit tento způsob zadávání, který praktikuje v Chropyni Věra Sigmundová, že by se děl v Kroměříž. „
Odpověď na ni je velmi jednoduchá a to příkladem :
V Chropyni předcházející starosta Macháček ( za ODS ) prosadil výstavbu koupaliště. Až po skončení volebního období se ukázalo, že stavba byla prodražena o více než 15 mil Kč, aniž to kdokoliv z radních a zastupitelů ( mimo starosty) věděl a město ji splácí dodnes.
V Kroměříži za starostky Hebnarové ( za ODS) byla vybudována černá stavba bez stavebního povolení - tribuna na náměstí. Zaplacena byla z dotace na rekonstrukci kina a ejhle stavba spadla a způsobila obecné ohrožení. Skutečně je potřeba říci, že pokud by byla dodávka realizována podle toho jak se to děje dnes v Chropyni, asi by nebyla načerno a stála by i teď.
A pokud se týká Kroměříže a pana Petra Dvořáčka ( za ODS) snad ani netřeba srovnávat, vždyť do dnes nejsou srovnány dluhy, které nasekal ve stovkách miliónů korun. Ovšem nejvíc dojmů jistě zanechal, když se v noci opilý popral s městskými strážníky. Zkrátka starosta na svém místě.
Je třeba objektivně zhodnotit, že těchto kvalit skutečně Sigmundová nedosahuje a proto bude dobré, když Kroměříž budou zastupovat nejlepší z nás, Dvořáček, Hebnarová nebo Vondráček.
ANO líp už bylo !
26. 02. 2015 14:14 | David Dvořáček
ad narovinu: Nepochybně máte pravdu, že jsou to kolektivní orgány, která čini rozhodnutí. Míra odpovědnosti však je u jednotlivých členů nižší. Uvolnění členové mají obvykle jednak vyšší penzum informací a jednak jsou to i ti, kteří materiály obvykle předkládají a odůvodňují. Jsou pro výkon své funkce uvolněni a mají rozdělené oblasti působnosti. V případě Chropyně pak takováto vyšší míra odpovědnosti podle mne leží mnohem více na starostce obce než na neuvolněném členovi rady města. Jejich vyšší odpovědnost plyne pak i ze způsobu kreace, kdy nejsou jen reprezentanty svých voličů jako všichni zastupitelé, ale i z důvěry získané volbou do jiného orgánu obce (členství v radě, starosta, místostarosta) a uvolnění pro výkon funkce.
V textu, kde jde o shrnutí faktů, pak také důsledně používám RMCH. Tam kde jde o můj osobní pohled, který nevím, zda sdílíte a plyne z naznačeného pojetí odpovědnosti, pak uvádím jméno starostky, protože tak to vnímám, zvláště za daných souvislostí já.
O tom, že podíl vedení města na rozhodnutích města vnímají velmi citlivě i jednotliví občané, svědčí diskuze a odezvy v diskuzích, jak v novinách tak v blozích jako je tento, kdy namnoze jsou to právě členové vedení obce a mezi nimi na prvém místě starostové, kterým je přisuzována vyšší míra odpovědnosti za rozhodnutí obce než by plynula jen a jen z toho, že při jednotlivých hlasováních mohou hlasovat jen svým jedním hlasem. Konec konců podobně rozdílnou míru odpovědnosti vnímají i státní zastupitelství a soudy.
Je zcela věcí občanů a zastupitelů města Chropyně, jak si vyhodnotí práci svého vedení města. Přijde mi však korektní, aby zastupitelé a občané Kroměříže měli možnost posoudit kandidáta do vedení společnosti VaK KM s pokud možno maximálním množstvím informací. Po dnešku uvidíme, zda bude hlasováno pro usnesení en bloc, nebo po jednotlivých jménech a kdo ze zastupitelů podpoří i paní Sigmundovou a vezme tak na sebe i část spoluodpovědnosti za její případné následné působení ve VaKu. Osobně bych vnímal jako prozíravější ponechat v představenstvu VaKu např. bývalou starostku Danielu Hebnarovou, která se po mém soudu (v relaci s jinými) snažila pozici města Kroměříže ve VaKu hájit i za přispění kompetentního právního poradce.
26. 02. 2015 11:17 | narovinu
Pro Jarda1. Samozřejmě mělo být správně David Dvořáček, moje chyba. Omlouvám se.
26. 02. 2015 08:12 | Jarda1
narovinu: Když už chcete napsat jméno pisatele, tak se na něj podívejte pořádně ;-)
26. 02. 2015 07:27 | narovinu
Pan Jakub Dvořáček je jistě obeznámen s pravidly rozhodování zastupitelstev a rad měst a obcí a tedy určitě ví, že o věcech, o kterých se zmiňuje ve vztahu k rozhodování těchto orgánů, rozhoduje se ve sboru. Starosta sám o zakázkách nikdy nerozhoduje!!! Úsudek o záměru pisatele v článku a formulacích typu "způsob zadávání, který praktikuje v Chropyni Věra Sigmundová" , ve kterém nahrazuje správné "RMCH" jménem "Věra Sigmundová", si nezaujatý čtenář určitě udělá sám.
25. 02. 2015 22:10 | David Dvořáček
V materiálech pro zítřejší zastupitelstvo se uvádí,že Věra Sigmundová je zástupce minoritního akcionáře. Takže je otázka, zda a kdy ji zastupitelstvo města Chropyně nominovalo do představenstva VaKu. A pokud by Chropyně nominovala někoho jiného, jak to bude s naplněním usnesení našeho zastupitelstva. Takto to vypadá, že Kroměříž ví, že Chropyně ji určitě nominuje jako svého zástupce. Bez nominace Chropyní a zároveň s usnesením zastupitelstva KM v zádech by zástupce KM na VH volil fyzickou osobu, která by tak nebyla zástupcem minoritního, ale pouze majoritního akcionáře. Na Chropyni pak je posoudit, zda tato nominace je či není v souladu se smluvním závazkem Chropyně ve smlouvě s Českou spořitelnou a.s. Jistě zítra zazní na zastupitelstvu odpovědi.
25. 02. 2015 15:19 | David Dvořáček
Ad Pepík: Není i je. Je to sice osoba z Vámi zmiňované kauzy, ale byla v plném rozsahu pravomocně zproštěna obžaloby a Vaše informace je tedy nepřesná.
25. 02. 2015 14:54 | Pepik
Diky za analyzu, zajimave cteni.... Že by ANO, takový start (zatim) dalsi male chobotnice v Kromerizi ? V textu se vyskytuje jméno Houšťová. V roce 2010 byla Houšťová u zpronevěry 11 melounů a odešla s podmínkou...Je to jedna a tatáž osoba ?
http://www.ceskatelevize.cz/ct...

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...