Jak to vypadá s peticí proti zdražení vstupného do Květné zahrady?

V druhé polovině listopadu 2014 byla petice doručena Národnímu památkovému ústavu (NPÚ), který ji předal Ministerstvu kultury jako svému zřizovateli a zároveň přislíbil, že se peticí bude zabývat jako stížností.

15. prosince 2014 mi NPÚ zaslal vyjádření k petici, ve kterém označil zvýšené vstupné (základní vstupné ze 40 Kč na 70 Kč, snížené ze 30 Kč na 60 Kč) za adekvátní a odůvodnil jej především “rozšířením zpřístupněných prostor” Květné zahrady. Zároveň mě NPÚ informoval, že dojde k revizi nastavení zlevněného vstupného, neboť slevy pro vybrané skupiny obyvatel (zejm. seniory a studující) paní vrchní ředitelka NPÚ shledala nedostatečnými.

18. prosince 2014 zastupitelstvo města Kroměříž schválilo jednomyslně tento návrh usnesení, který jsem navrhl společně s předsedkyní Klubu UNESCO Kroměříž Evou Novákovou:

b e r e   n a   v ě d o m í petici proti  zdražení vstupného do Květné zahrady v Kroměříži a informace o aktivitách Klubu UNESCO Kroměříž v této záležitosti 
v y z ý v á  Národní památkový ústav a Ministerstvo kultury ČR k zahájení jednání o revizi  nastavení  ceny vstupného do Květné zahrady v Kroměříži za účasti Mgr. Jaroslava Němce – starosty města Kroměříže a signatářů petice,  Klubu UNESCO a Zastupitelstva města Kroměříže s cílem zajištění dostupnosti Květné zahrady v Kroměříži co nejširší skupině obyvatel 
p o v ě ř u j e Mgr. Jaroslava Němce – starostu města Kroměříže a MUDr. Olgu Sehnalovou, MBA – členku Zastupitelstva města účastí na jednání s Národním památkovým ústavem a Ministerstvem kultury ČR ve věci revize  nastavení ceny  vstupného do Květné zahrady v Kroměříži. 

Dne 11. ledna 2015 jsme s předsedkyní Klubu UNESCO Kroměříž Evou Novákovou, panem starostou Jaroslavem Němcem a paní zastupitelkou Olgou Sehnalovou formulovali společný dopis adresovaný vrchní ředitelce NPÚ. V dopise jsme paní vrchní ředitelku informovali o (výše uvedeném) usnesení zastupitelstva a požádali o schůzku všech zainteresovaných stran a zahájení jednání o revizi vstupného. Zároveň jsme se dohodli na možném kompromisním návrhu oproti původnímu požadavku petice, a to konkrétně na požadavku:

  • ponechání základního vstupného na 70 Kč 
  • snížení obou typů zlevněného vstupného (senioři, studující apod.) na 35 Kč 
  • dva pondělky v každém měsíci vstupné zdarma 

Jedná se o kompromis, který by měl na jedné straně zachovat dostatečný příjem na straně NPÚ ze vstupného (ponechání plného vstupného na 70 Kč), na druhé straně by měl zajistit přístupnost Květné zahrady i nízkopříjmovým skupinám (snížené vstupné a volné dva pondělky). Zároveň je běžné, že snížená sazba vstupného tvoří 50 % z plného vstupného a že jsou určeny dny, kdy je vstupné zcela zdarma (což vede mj. ke zvýšení zájmu o památky zejména u místních).

22. ledna 2015 mi byla doručena reakce ministra kultury na petici, která mu byla dne 24. listopadu 2014 postoupena ze strany NPÚ (ponechme stranou, že Ministerstvo kultury téměř o 30 dnů zmeškalo zákonnou lhůtu pro odpověď na petici). Ve svém dopise ministr kultury stručně informuje o záměru NPÚ snížit zlevněné vstupné a podrobněji o “dobrovolnickém a věrnostním programu”. K požadavku více než 1800 občanů a občanek na snížení vstupného na původní úroveň se pan ministr přímo nevyjádřil.

2. února 2015 vrchní ředitelka NPÚ reagovala na náš společný dopis z 11. ledna 2015. Ke kompromisním návrhům úpravy se nevyjádřila a návrh na zahájení jednání také nepodpořila. Zároveň nás informovala, že snížená sazba vstupného (senioři, studující) bude stanovena na 45 Kč (namísto 60 Kč) a že celoroční permanentka zlevní z 250 Kč na 200 Kč. K návrhu volných vstupů ve dvou dnech v měsíci se nevyjádřila a základní cenu vstupného 70 Kč označila opět za adekvátní. Argumentovala přitom cenou vstupného do zahrad v Eggenbergu (2 EUR) a Schonbrunnu (5 EUR) a do Botanické zahrady v Praze (50 Kč). V úvahu ovšem nevzala, že kupní síla Rakušanů je asi 3krát vyšší než Čechů, ani to, že Botanická zahrada v Praze je dvakrát větší než Květné zahrada a její expozice jsou mnohem bohatší.

6. února 2015 jsme se opět sešli a opět jsme paní vrchní ředitelce odeslali výzvu ke schůzce za účelem nalezení kompromisního řešení. Pokud je mi známo, tak na tuto výzvu zatím nebylo reagováno.

Úspěch občanské angažovanosti proti zdražení vstupného do Květné zahrady tak zatím, přes podporu celého zastupitelstva a osobní angažovanost pana starosty, paní zastupitelky Olgy Sehnalové a předsedkyně Klubu UNESCO Evy Nováková, lze hodnotit nejednoznačně. Na jednu stranu se podařilo NPÚ přimět ke snížení zlevněné sazby vstupného ze 60 Kč na 45 Kč a celoroční permanentky z 250 Kč na 200 Kč. Na druhou stranu ani po více než dvou měsících se nepodařilo přimět NPÚ ke společné schůzce za účelem diskuse o našich kompromisních návrzích. Pomyslný míč je teď opět na straně NPÚ, uvidíme, s čím příjde.

Pár poznámek závěrem, NPÚ argumentuje zvýšenými náklady v důsledku rekonstrukce hrazené z projektu NCZK. Tato argumentace má ovšem minimálně tři trhliny:

a) o plánovaném zdražení nebyl nikdo z partnerů projektu NCZK (včetně města Kroměříže a Klubu UNESCO Kroměříž) v průběhu jeho přípravy a realizace informován. Z projektových materiálů naopak podle všeho vyplývá, že vstupné mělo být ponecháno v původní sazbě a případné zvýšené náklady měly být hrazeny z jiných aktivit projektů (včetně např. pronájmu prostor pro kavárnu). Je tedy otázkou, zda by se partneři k projektu NCZK připojili, kdyby o razantním zdražení vstupného věděli.

b) případné zvýšení nákladů na údržbu rekonstruované Květné zahrady dosud nikdo (veřejně) přesně nevyčíslil. Proto nelze ani posoudit, zda zvýšené vstupné o 75 % odpovídá přiměřeně zvýšeným nákladům.

c) na rozpočet NPÚ je nezbytné se dívat jako na celek. Rozpočet NPÚ je každoročně cca 1 mld Kč. Příjem ze vstupného do památek ve správě NPÚ tvoří jen cca 40 % rozpočtu, zbylých 60 % tvoří pravidelný příspěvek ze strany Ministerstva kultury. Zvýšení vstupného do Květné zahrady ze 40 Kč na 70 Kč by mělo letos do rozpočtu NPÚ přinést cca 2 mil. Kč navíc. Jde tedy jen o 0,2 % celkového rozpočtu NPÚ. Příspěvek ze strany Ministerstva kultury na činnost NPÚ se v posledních letech nijak výrazně nesnižuje (naopak od roku 2011 mírně roste: 2011 byl 619 mil. Kč, v roce 2015 627 mil. Kč). Navíc, loni NPÚ hospodařil s přebytkem 10 mil. Kč, což by pohodlně pokrylo provoz Květné zahrady s původním vstupným (40 Kč) po dalších pět let. Z pohledu (přebytkového) rozpočtu NPÚ tedy nezbytnost zdražení vstupného do Květné zahrady nevyplývá.

Otázkou tedy je, co ve skutečnosti za zdražením vstupného stojí. Otázkou také zůstává další status Květné zahrady v souvislosti s církevními restitucemi. Zatímco “nevýdělečná” Podzámecká zahrada se arcibiskupství bude s největší pravděpodobností vracet, “lukrativnější” Květnou zahradu NPÚ vracet nechce a podle všeho tlačí na Ministerstvo kultury, aby Květnou nevracelo a v v případě sporu s arcibiskupstvím nechalo rozhodnout soud.


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

06. 03. 2015 16:09 | Petr Pálka
V souvislosti se vstupným do Květné zahrady je často zmiňován dobrovolnický a věrnostní program - tedy dobrovolnická práce pro památku za vstup zdarma. Asi není náhodou, že tématem semináře konaného na zámku při 5. ročníku poutních dnů v Kroměříži na konci března je "Dobrovolnictví na církevních památkách".
06. 03. 2015 11:46 | K.M.
Velmi se přimlouvám za návrh volných vstupů do zahrady ve vybraných termínech. Jenže k pochopení tohoto velkorysého gesta, které vůči široké návštěvnické veřejnosti praktikují některé evropské historické zahrady (např. ve Versailes), naši páni úředníci ještě nedospěli.
05. 03. 2015 20:46 | Janáčkovi
Četli jsme v TK o vstupném do Květné zahrady. Bohužel základní vstupné se nesnižuje. Permanentka za 200 Kč znamená zejména pro důchodce stále velký výdaj. Takováto reakce ředitele památkové správy v Kroměříži na petici občanů je ve výsledku naplněním rčení "vlk se nažral, koza zůstala celá". Teprve pod tlakem a s nechutí byla památková správa donucena se nějak k situaci vyjádřit. Nechápeme, proč centrum (NCZK) financuje pro děti tvůrčí dílny a kurzy na výrobu voňavých bublinek a jiné podobné nesmysly (viz stránky NCZK), kterými se v Kroměříži zabývá mimochodem několik dětských center a organizací. Jestliže jsou z prostředků na chod centra placeni (lektoři) na takovéto nesmysly, pak se nedivme, že nezbylo na opravy zahradních zdí a pod. Máme dojem, že centrum je zase pěkná příležitost vytvořit slušně placené fleky... Vůbec se nám taková "filosofie" jakéhosi "centra", přes které se údajně financuje rekonstrukce zahrady nelíbí.
04. 03. 2015 17:06 | Radan Šafařík
Aktuální společné prohlášení vedení města, předsedkyně Klubu UNESCO a organizátorů petice k dispozici zde: http://www.mesto-kromeriz.cz/z...

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...