Hebnarová: O architektuře se budeme radit i s VUT Brno

Nemyslíte, že město v otázce urbanismu zaspalo, a že tu roky chybí výrazná role architekta, který na radnici nebude jen tak "na ozdobu“, ale bude mít skutečné pravomoci a politickou podporu?
Město Kroměříž má sice vypracovaný Strategický plán rozvoje města i územní plán, přesto je důležité urbanisticky korigovat určitá území za pomocí Výboru pro regeneraci MPR a rozvoje města a městské architektky, kterou byla jmenována ing.arch. Radmila Vraníková.

Nevypovídá podle vás o něčem, že někteří členové komise pro regeneraci a rozvoj památkové péče zvažují rezignaci?
Do 20.3. jsem o žádné rezignaci dvou členů výboru pro regeneraci a rozvoj památkové péče nevěděla. S nástupem paní architektky, která 21.3. přišla s návrhem, že odejde z výboru z důvodu střetu zájmů, jsme se dohodli, že za ni bude tuto funkci vykonávat další zkušený architekt, který má k městu vztah a bude jmenován zastupitelstvem.

Není příklad kasáren na Hanáckém náměstí důkazem toho, že městu chybí snaha i nápady, jak svůj rozvoj dlouhodobě řešit pomocí ucelené urbanistické studie nebo městem podporovaných soutěží na architektonická řešení, jak se v jiných městech stalo dobrým zvykem?
Snaha městu určitě nechybí, ale není všeobjímající. Objekty na Hanáckém náměstí nejsou pouze ve vlastnictví města a záměr s využitím těchto objektů závisí na rozhodnutí jednotlivých vlastníků. V tuto chvíli nevyužívaný objekt, který je v našem majetku, je vzhledem k finanční situaci města velkým břemenem. Nejde jen o to objekt opravit, smysluplně využít, ale zamyslet se i nad dalším provozem a náklady s tím spojenými.
S fakultou architektury VUT Brno již byla navázána spolupráce ( Doc. ing. arch. Jan Koutný, CSc.), vytipovali jsme lokality, kterými by se mohli studenti ve svých semestrálních i ročníkových pracích zabývat.( to by mohly být třeba ty nápady).

Je zvažované jmenování architektky a její úvazek na pár hodin týdně dostatečným nástrojem ke změně? Vždyť ve městech, kde rozvoj skutečně funguje, na to mají specializované odbory.
Jmenování architektky na jeden den v týdnu je z důvodu omezených finančních možností města a též je to zkouška, jak tato záležitost bude fungovat. Není vyloučeno, že při důležitějších akcích bude spolupráce rozšířena.
Není mi známo, ve kterých městech jsou na záležitost architektury a urbanismu města specializované odbory. Pokud o těchto městech víte, dejte mi prosím vědět. (Odbor architektury, plánování a rozvoje má například Uherské Hradiště, pozn.redakce).

Co třeba regulační plán? Nebyla by tohle cesta, jek do rozvoje města vnést řád?
Město má „starý“ regulační plán, který nikdy nebyl odsouhlasen, protože neskutečně zavazuje. To je dvousečná zbraň. Na jednu stranu by byl skvělý pro oporu v případě problematické lokality, na druhou stranu by přísně diktoval každému jedinci, jak musí při stavbě postupovat. Svého času se proti němu postavili i památkáři. Pro někoho byl příliš benevolentní, pro někoho přísně direktivní.

("Rozhovor" proběhl po mailu, pozn.red.)

Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

08. 07. 2012 22:09 | Katz

Hanák: Tož to je tak, když na MSp jsou experti, jak vždy zdůrazňoval dnes již naštěstí exministr Pospíšil. Nicméně i ti by se museli rázně vypořádat se zák. č. 121/2008 Sb., který institut a agendu VSÚ upravuje. Většinu ale mezi poslanci mají, takže i to by nebyl problém. Pouze pro upřesnění: tříleté denní studium skončilo, myslím, za dr. Kovářové, pak bylo zahájeno pod kuratelou fakult v Brně a Olomouci, ale zejména posledně jmenovaná o něj již zájem nemá (nevypsala pro další ročník přijímací řízení), takže je možné, že v nějaké pozměněné podobě bude znovuotevřeno na JA, samozřejmě již ne jako bakalářský program. Nešlo o investici do budovy bývalé OVS, ale do dnes již bývalé a zbourané „důstojnické jídelny“, místo které mělo vzniknout restaurační zařízení (návrh dělal architekt S. Sládeček), rekonstrukce OVS by byla podstatně dražší.
08. 07. 2012 21:45 | Hanák

Katz: Nejsme ve sporu. Souhlasím s Vámi, že rušení VSÚ je nebetyčná hloupost. Tato hloupost se ovšem aktuálně prohání poradami na MinSpr. Dále k nedorozumění: Nesrovnával jsem platy úředníků samosprávy, ale úředníků v aparátu soudů a vyšších soudních úřadníků, VSÚ má (podle mne zcela logicky a oprávněně) vyšší plat než běžný soudní úředník. To, že projde JA několik tisíc frekventantů ročně je pravda, ovšem systém tříletého denního studia VSÚ představuje částku, která není marginální. Naplánovaná investice do budovy bývalé OVS v rozsahu cca 30 mil Kč, byla stopnuta až za Pospíšila.
08. 07. 2012 17:20 | Katz

Pro upřesnění: u OVS se jednalo o převod správy pro tehdejší Justiční školu, která byla v r. 2005 zrušena a její agenda, včetně majetku následně převedena na JA.
08. 07. 2012 15:31 | Katz

To Hanák: Nezlobte se, ale salámovou metodou jsou uspořádány spíše vaše informace: k jedné pravdivé je přidána jedna polopravdivá a k ní pak další, ještě méně pravdivé. Za situace, kdy stranický úkol zní „šetřit za každou cenu“ a kdy mandatorní výdaje v justici pohltí primárně platy soudců, je zcela legitimní uvažovat o rušení či změně stávajících institucí, tedy i justiční akademie (JA). Nicméně by tím resort spravedlnosti získal pouze několik desítek miliónů, což je v jeho rámci téměř zanedbatelná částka. Např. prodejem budov by nezískal nic, protože jako každý příjem org. složky státu by zisk z prodeje nebyl příjmem resortu, ale příjmem státu (prostřednictvím min. financí). Vyšší soudní úředník (VSÚ) není žádný úředník, ale zjednodušeně řešeno jakýsi „malý soudce“ (viz např. http://cs.wikipedia.org/wiki/V...). Případná úvaha o rušení VSÚ a jejich nahrazení běžnými úředníky je tedy nebetyčná hloupost. Můžete si rovněž srovnat průměrné platy např. úředníků samosprávy a VSÚ a možná zjistíte, že z hlediska platu je to přesně naopak jak píšete. Vzděláváním JA projde na cca 13 tisíc účastníků z justice ročně (viz např.: http://www.jacz.cz/index.php?o...), přičemž podíl těch kteří se připravují na výkon VSÚ je zcela marginální. Je ale možné, že podobné číslo může stát za úvahou např. rušení JA. Privatizace justičního vzdělávání a jeho rozpuštění mezi soukromé subjekty by totiž mohl být docela slušný byznys. Části justice Kroměříž nikdy k srdci nepřirostla, ani nepřiroste, protože to do ní má daleko. Velké části zase k srdci přirostla, protože to má do ní blízko: je to jako všude jinde, někomu to vždy bude vyhovovat více, někomu méně, nikdy se nezavděčíte všem. Plzeňská klika, stejně jako jiné univerzitní kliky, moc nezmůže, protože běžného soudce spíše než přednáška prof. z VŠ bude zajímat odborný názor soudce vyššího soudu. Bývalá OVS (Okresní vojenská správa) byla do správy JA převedena někdy v r. 2004-2005, tedy v době, kdy si Pospíšil svá populistická prohlášení zatím ještě trénoval nanečisto.
08. 07. 2012 01:07 | Hanák

Jarda: To co jsem uvedl, je bohužel jeden z možných scénářů probíraný na MinSpr. Je to jednoduché: Rušení nebo umenšení justičky je jednou z již déle probíraných možností při šetření v resortu spravedlnosti. Vychází z toho, že vyšší soudní úředníci jsou mzdově nákladnější než běžný úředník. Ergo pokud se umenší potřeba vyšších soudních úředníků nebo se zcela eliminují, není třeba vzdělávací instituce tohoto typu, potažmo této velikosti. Dovzdělávání jiných pracovníků justice, pak nemusí nutně probíhat na této specializované instituci a nemusí mít ani podobu vícedenních tj.pobytových kurzů. Je to salámová metoda. Krom toho, části justice Kroměříž k srdci nepřirostla a plzeňská právní klika (ex-ministra Pospíšila) bude hledat uplatnění pro personální a materiální trosky plzeňských práv. Ostatně byl to Pospíšil, kdo stopnul plán ex-ministra Němce spolknout i bývalou OVS pod křídla Justiční akademie. Rychlé výměny ředitelů, žádná koncepce rozvoje (instituce v KM, nikoli vzdělávání) a neuvolnění financí na kooperaci s olomouckou právnickou fakultou, tlak na přesun vzdělávání soudců do Prahy jsou toho průvodním jevem. Zastánců lobujících v pražských sekretariátech politických stran je málo a jsou to politicky slabší váhy než odpůrci.
08. 07. 2012 00:07 | Jarda

Prozraďte nám s tou justičkou více
07. 07. 2012 22:29 | Hanák

Od 20.6.2012 nabízí Krajské státní zastupitelství organizačním složkám státu budovu čp.3760 na náměstí Míru s přilehlými pozemky. Je to budova bývalého okresního státního zastupitelství. A je to tedy další nevyužitá nemovitost na území města, kterou někdo levně zprivatizuje. Vedle nevyužité budovy kasáren a budovy bývalé okresní vojenské správy další poměrně velká nemovitost v centru města bez smysluplného využití. Ukazuje se, že pád Kroměříže z města okresního na řadové maloměsto či hanáckou provincii zlínské gubernie je více než viditelný. Až skončí během jednoho-dvou let i justiční akademie, bude dokonáno.
05. 04. 2012 22:19 | Petr Pálka

Dívám se do nového Kroměřížského zpravodaje. Na Velkém náměstí odkryli v jámách pro betonové patky k ukotvení pódia dlažbu z poč. 19. století - proslule špatné barbořinské kuláče - dobře že budou uloženy v muzeu, bez sarkasmu dobře. Ale k prezentovanému Programu regenerace MPR na rok 2012. Není 430 000 Kč od státu a 96 000 Kč od města na novou fasádu hotelu Haná a na nové podloubí stavěním vesnic knížete Potěmkina v Kroměříži? Nakolik jde o podstatné zlepšení stavu a nakolik o malování kulis pro návštěvníky? Všichni místní stav věcí znají, návštěvníci stav věcí neznají a to co vidí, se jim nelíbí též. Jde o to, aby realitu překryl falešný lesk? Nebo jde o hygienu? Je to v pořádku, když hotel sice nefunguje, nikdo v něm nežije, ale budova má fasádu z Programu regenerace opravenou? A co mnohé domy na Riegrově náměstí (napadá mě Galerie Mazur, Hospoda u Přemysla, Knihkupectví Dočkálek a další v té řadě, v protější řadě dům u někdejšího finančního úřadu a další, a Vodní ulice a pár fasád v ní? Vědí vlastníci, že se mají přihlásit do Programu regenerace MPR, jako to věděl vlastník Hané?
28. 03. 2012 10:46 | topkám

Petr Pálka: Podrobnostmi bohužel nemohu sloužit. Mohu jen zopakovat, že se o tom tlaku dost mluví. Takže nic netvrdím, prodávám, jak jsem koupil. Ale bylo by to logické.
28. 03. 2012 08:31 | Petr Pálka

Omlouvám se za chybu, šlo o výroční členskou schůzi klubu (ne výborovou), bylo tam tedy mnoho členů, ke kterým byly vedeny proslovy, a ne jen pár lidí z výboru.
27. 03. 2012 21:40 | Petr Pálka

Topkáme, jasně že město potřebovalo pódium kvůli kinu, to nelze zpochybnit, ale ptám se, kdo z radnice vyvinul ten masivní tlak, o němž píšete, že o něm hovoří hodně hlasů. Nějaká konkrétní strana? Nějaká konkrétní osoba má ten vliv na NPÚ? Byla to celá koalice nebo nějaká její část? Kdo je podle Vás tak mocný, že mu to kroměřížské pracoviště NPÚ, jak tvrdíte, podlehlo? A v čem ten vliv, pokud zde je, jak tvrdíte, vlastně vězí? Včera si pan kastelán Krčma, též zaměstnanec NPÚ, posteskl na výborové schůzi UNESCO Klubu Kroměříž, že NPÚ prac. Kroměříž přišlo i o tu poslední podporu od města, jestli si to pamatuji, šlo o to, že město dosud přispívalo na lidi ve veřejně prospěšných pracech pro zahrady. Od letoška ani to nebude, takže jsou s městem na bodu nula, naprosto odděleni, zcela sami za sebe. Město dá jen 100 000 Kč na letní světelnou výstavu v rotundě, kterou spolupořádá s Klubem UNESCO a NPÚ. Tak odkud ten tlak a proč nešlo nepodlehnout, podle Vás? Opakuji otázku z úvodu.
27. 03. 2012 21:40 | F

Kdo ví jak to bylo v případě budov na Hanáckém náměstí, a kdo to teď rozhoduje v tomto případě...
27. 03. 2012 21:10 | topkám

Katz, Pavel: Souhlasím s námitkou, že v případě pódia nese konečnou odpovědnost město. Ale tady zřejmě do značné míry i tu počáteční. Hodně hlasů hovoří o tom, že NPÚ byl jednoznačně proti, ocitl se však pod masivním tlakem radnice, jemuž nakonec podlehl. Město zkrátka moc potřebovalo pódium kvůli kinu.
27. 03. 2012 20:57 | Katz

Ad Pavel: Nejsem žádným advokátem kroměřížského NPÚ, jak se možná mylně domníváte. Jeho přílišná „vstřícnost“ vůči městu, viz nesmyslné pódium, je až trestuhodná. Jejich jednání sice mohu pochopit jako politicky „vstřícný“ krok (město potřebuje NPÚ, NPÚ zase město), z odborného hlediska ale nikoli. Nicméně, na co se neustále snažím upozornit, je to, že (i přes horu másla na hlavě) to není NPÚ, které nakonec rozhoduje. Ten postup je stále stejný, nikoli opačný, jak píšete: městští památkáři vždy čekají na vyjádření NPÚ. V tomto případě to vyjádření bylo idiotské a na jeho základě bylo tedy vydáno idiotské rozhodnutí. Nejsem si ale vůbec jistý, že v případě zamítavého postoje ze strany NPÚ by rozhodnutí bylo rovněž odmítavé: ve hře bylo příliš mnoho peněz, protože bez pódia by nebyla rekonstrukce Nadsklepí a bez Nadsklepí by nebyly peníze a bez nich by nikdo neměl žádný profit…
27. 03. 2012 18:54 | Pavel

Katz. A ještě slovíčko "do pranice" stran památkové péče v Kroměříži. Ve svém kometáři adresovaném KF jste uvedl, že: městští památkáři, pokud si to zdůvodní, se nemusí odborným vyjádřením památkářů NPÚ řídit, a že z tohoto pohledu jsou památkáři NPÚ městu spíš na obtíž.
V případě v současnosti diskutovaného podia na Velkém náměstí tomu bylo spíš naopak. Městští čekali co na to NPÚ - který, světe div se,vyslovil souhlas (aby se tu prý zachoval kulturní život, vyšli městu vstříc). Na základě toho souhlasili i městští památkáři a vydali stavební povolení. Nové dítko dostalo ale do vínku dáreček: bude demontovatelné (to staré bylo taky) a bude tu stát jen několik měsíců v sezoně (kolik měsíců, to si dovedeme spočítat). Ano, bude tu stát především v době, kdy město navštěvuje nejvíce turistů, včetně zahraničních, a po delší část roku. Kuriozní je také vyjádření náměstkyně NPÚ Kroměříž v dnešním Týdeníku Kroměřížska komentující situaci kolem podia na Velkém náměstí: "samozřejmě že by z našeho hlediska bylo lepší, kdyby tam nestálo nic, ale to by tam město asi nemohlo nic pořádat". (????!!!)
Tak už opravdu nevím. Pak se prosím nedivte, že se nad postoji a výroky pracovníků NPÚ, včetně již citované paní Kroutilové vznášejí otazníky. A veřejnost se jen diví. Pokud si do budoucna budeme stačit s takovými "kompromisy" a postoji pak potěš pánbůh. Ostatně nejsem jediný, který na stránkách vyslovil nesouhlas s umístěním něčeho takového na Velkém náměstí, a to v jakémkoli kompromisním "řešení". O financování ani nemluvě.
27. 03. 2012 17:06 | Pavel

Katz. To víte, nejsem "odborník- památkář jako paní Kroutilová. Jako laik tudíž nemohu znát vše. Jenže pokud dobře rozumím (a tím děkuji za odpověď) i ten návrh musí být kvalifikovaně podložen, a to prosím je, podle mne laika, opravdu věc památkářů. Jasně jsem uvedl v součinnosti... (je pak zbytečné chytat za slovíčko). Pokud se normální lidé domluví, nemyslím si, že by tu vůle nebyla.
27. 03. 2012 16:28 | Katz

Ad Pavel: V některém z předcházejících diskusních příspěvků jste tvrdil, že o rozlišení památkářů Vám "něco známo jest". Návrh na rozšíření MPR jsem se zde zmiňoval u jiného tématu. MPR vyhlašuje a podmínky stanovuje vláda svým nařízením. Kvalifikovaným podnětem pro vyhlášení či změnu může být např. návrh města nebo kraje, takže hlavním aktérem případné úpravy by mělo být město.
27. 03. 2012 13:20 | Pavel

Petr Pálka. Děkuji za odpověď. Předpokládám, že seznam zapsaných památek vyskytujících se na území města snad existuje. Spíš by se měl "aktualizovat" neboť čas zhodnocuje. A zároveň by se mělo také rozšířit i ochranné pásmo MPR (mám dojem, že konkrétně toto už bylo v diskuzi, tuším o kasárnách, vzpomenuto). Domnívám se, že v tomto ohledu by hlavními aktéry měli býti památkáři, zejména ti odbornější z NPÚ (po příkladu paní garantky Kroutilové se mi to ale jen těžce vyslovuje) v součinnosti s městským urbanistou.
V případě památek v soukromém vlastnictví přece existuje již dnes možnost dotace z různých fondů oprav památek. Jak ovšem vlastníky nezapsaných památkově hodnotných objektů přinutit aby s tímto majetkem nakládali jaksepatří - bude ale vždy problém. Je spousta (většina) těch, co uvažují ve stylu "můj dům můj hrad - a co je komu do toho". Zde by měla totiž nastoupit intenzivní osvěta nebo pak jedině nějak zákonem ošetřená restriktivní opatření (věcné břemeno...). Možná v tomto směru někdo zná více a poradí...
27. 03. 2012 07:56 | Petr Pálka

Pavle, myslím že by město mohlo mít seznam cenných nemovitých památek na svém katastru, potenciálně ohrožených, o které by nerado do budoucna přišlo, pokud má být zachován ráz města, stavební etapy jeho vývoje, památky cenné z důvodu zachování jakési paměti města, kontinuity - a nemusí jít jen o budovy - a nemusí to být jen památky zapsané v nějakém ústředním či jiném oficiálním seznamu. Pokud jsou v soukromém vlastnictví, tak by bylo samozřejmé vlastníku nabídnout pomoc při jejich zachování. Prostě být činné v tom směru. Nic víc.
26. 03. 2012 21:11 | Pavel

Petr Pálka. Je stav města zmapován, že se nebudou opakovat .... Co si pod zmapováním prosím představujete?
26. 03. 2012 15:13 | Vladimír Koutský

K různým diskuzním tématům a připomínkám se chystám vyjádřit obšírněji, poněvadž jsem pamětníkem, mnohého jsem byl účasten, řadu věcí jsem se usiloval změnit a Kroměříž mi velmi přirostla k srdci.
K regulačnímu plánu MPR mohu sdělit, že jej zpracovala pí.architektka Švábová, která pracovala na různých úpravách Prahy - Malá Strana, Hrad atd. . Kroměřížský plán, jako nepamátkář a nearchitekt, považuji za velmi kvalitní a inspirativní. Pokud byl příliš svazující, nic nebránilo jeho přepracování. Mimochodem tento Regulační plán byl předmětem jejích přednášek na univerzitě ve Švédském Lundu . Paní architektka mi asi před necelým rokem telefonovala, že coby důchodkyně je připravena s Kroměříží spolupracovat i bez honoráře.
Rekreační středisko Haná je součástí mého mládí. Bohužel postupně se samovoně rozpadlo a demolice byla jen úklidem již neexistujících staveb.
V loňském roce bylo myslím vydáno stavební povolení na obnovu. Jedná se ovšem o zcela nové řešení. Problém, jako vždy dnes, je otázka financování stavby. Podle mne je sporné i využití areálu. To je však starost investora. Myslím si ale, jak jsem zběžně projekt viděl, že by se mohlo najít i lepší a efektivnější využití.
26. 03. 2012 08:01 | Petr Pálka

Promiňte, ale jak bude bude Výbor pro regeneraci MPR a rozvoj města urbanisticky korigovat strateg. a územ.plán, když daní členové z něho chtějí odejít z důvodu mizivých pravomocí - jaké má tento výbor vlastně zadání, pokud má jen radit, bez toho, aby o něčem rozhodl, a jiní si jeho rady přeberou po svém, tak nevím.
V roce 1935 si mohli občané v každé trafice koupit regulační plán, zjistili tak, kam se bude město rozvíjet, kde mají vzniknout v několika desetiletích jaké čtvrti, zařídili se dle toho.
Dají se čekat další záseky do histor. jádra - viz záseky do náměstí kvůli tribuně? Je možné čekat další zvyšování domů v histor. jádru? Je stav města tak zmapován, že se nebudou opakovat nesmyslné demolice cenných objektů viz sportoviště Haná na poč. století? U kasáren na Velehradské přece město s jakýmkoli plánováním naprosto propadlo. Výměna cenného dvora na Malém Valu za architektonicky bezcenný odborový dům na I. máje, jeho nákl. rekonstrukce a mezitím chátrá kasárenská budova na Han. náměstí v majetku města, město ji prodá - tak jako prodalo protější budovu, ta či ta nebo obě padnou a kasárenský komplex je zničen. Mnoho otázek.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...